98-اسناد سال 85و86
  صفحه اول -> مستندات-باشگاه مخاطبان
چاپ صفحه
ارسال صفحه براي دوستان
98-اسناد سال 85و861391-3-10

سؤالات آزمون پایان دوره آموزشی توجیهی ائمه جماعات مدارس شهر تهران
تجوید
1. در واژه «الضالین» چه نوع مدّی وجود دارد؟
الف. مد متصل؛    ب. مد منفصل؛    ج. مد لازم؛
2. در عبارت «كفوا احد» چه قاعده قرآنی را باید رعایت نمود؟
الف. ادغام؛    ب. اظهار؛    ج. اخفاء؛
3. كدام گزینه در رابطه با «حركت» صحیح است؟
الف. اندازه كشش هر كدام از صداها را «حركت» گویند؛
ب. جنبش زبان در موقع اداء حروف را «حركت» گویند؛
ج. انجام اعمال نماز را حركت گویند؛
4. كدام گزینه صحیح است؟
الف. هر گاه روی حرف «ر» فتحه واقع شود، آن را رقیق و نازك اداء میكنیم؛
ب. هر گاه قبل از «ل» لفظ جلاله الله «كسره» واقع شود، «ل» غلیظ اداء میشود؛
ج. «ن» و «م» شدت را به خاطر داشتن غنّه، نباید سریع اداء كرد؛

بررسی كتب دینی و قرآن:
5. كتب دینی دوره راهنمایی بیشتر به چه مباحث دینی پرداخته است؟
الف. اصول دین؛    ب. احكام؛   ج. عبادات؛
6. كدام عنوان برای كتب دینی دوره ابتدایی درست است؟
الف. دین و زندگی؛   ب. فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی؛ ج. هدیههای آسمانی؛
7. متون لحاظ شده در قرآن دوره راهنمایی، دانشآموزان را به چه مقصدی هدایت مینمایند؟
الف. توانا شدن جهت ترجمه كلمه به كلمه؛
ب. درك معانی عبارات و آیات ساده و پر كاربرد قرآن كریم؛
ج. هر دو مورد صحیح است؛
8. مهمترین هدف آموزش قرآن در دوره ابتدایی چیست؟
الف. توانایی قرائت قرآن به شیوه تحقیق؛
ب. توانایی روخوانی قرآن به صورت شمرده و آرام از روی مصحف؛
ج. توانایی قرائت قرآن به شیوه تحدیر؛
9. «آموزش قرآن به همراه آموزش دینی، در راه تثبیت و توسعه سواد آموزی و همچنین آشنایی با اهمیت و شیوههای تدبر در آیات الهی و نیز ارتباط تعالیم دینی با آموزههای قرآنی» از اهداف كدام دوره تحصیلی است؟
الف. متوسطه؛    ب. راهنمایی؛    ج. ابتدایی؛
نماز در آیات و روایات
10. نماز عامل چیست؟
الف. یاد خداوند؛   ب. یاد پیامبران؛    ج. یاد امامت؛
11.  كدام یك از اعمال عامل تقرب پرهیزكار است؟
الف. روزه؛    ب. حج و امر به معروف؛   ج. نماز؛
12. كدام یك از امور ذیل مانع پذیرش نماز است؟
الف. حسادت؛    ب. غیبت؛    ج. عدم رعایت بهداشت؛
13. چه چیز زینت معنوی نماز است؟
الف. خضوع؛    ب. خشوع؛    ج. آرامش فكری؛
14. كدام یك از امور ذیل از آثار نماز است؟
الف. نهی از فحشاء و منكر؛  ب. رضایت خداوند؛   ج. الف و ب؛

روش بیان احكام
15. ماهیت سپرده گذاری در نظام بانك داری اسلامی چیست؟
الف. اعطاء وكالت به بانك برای انجام معاملات شرعی؛
ب. اعطاء قرض الحسنه به بانك و گرفتن سود آن؛
ج. مضاربه؛
16. رهن صحیح و شرعی در خانه استیجاری چگونه است؟
الف. دادن خانه به صورت اجاره به مبلغ معینی مشروط به گرفتن مبلغی به عنوان قرض الحسنه از مستأجر؛
ب. دادن مبلغ معین به صورت قرض الحسنه مشروط به اجاره كردن خانه از مالك؛
ج. دادن مبلغ معین به صورت قرض الحسنه به مالك مشروط به استفاده كردن از خانه به مدت معین؛
17. گرفتن كارمزد از سوی بانك چه حكمی دارد؟
الف. گرفتن كارمزد حرام است؛
ب. گرفتن كارمزد حلال است؛
ج. اگر به مقوله متعارف ناچیز باشد گرفتن كارمزد اشكالی ندارد؛
18. ماهیت وام بانكی چیست؟
الف. قرض الحسنه همراه با سود؛  ب. قرارداد شرعی در قالب یك دستور اسلامی؛ ج. مضاربه؛
19. آیا بر بانوان نیز خمس واجب است؟
الف. اگر درآمد در كسب داشته باشند، بر آنان نیز خمس واجب است؛
ب. دادن خمس به شوهرشان واجب است نه خودشان؛
ج. اگر مجرد باشند خمس برایشان واجب است و اگر متاهل باشند خمس واجب نیست؛
20. آیا كتابهایی كه مورد نیاز شخص است در مدت یكسال استفاده نشده خمس تعلق میگیرد؟
الف. آری؛    ب. خیر؛    ج. به طور كلی كتاب خمس ندارد؛
سخنرانیهای كوتاه
21. میزان در سخنرانی كوتاه چیست؟
الف. پنج دقیقه؛    ب. ده دقیقه؛   ج. اقتضای مجلس؛
22. نام شخصی كه در زمان پیامبر(ص) آسایش دیگران را از بین میبرد چیست؟
الف. سمره بن جندب؛   ب. ابن ابی كعب؛   ج. عبد الله بن ابی؛
23. آیت الله حائری شیرازی كدام سبك تبلیغی را دارند؟
الف. تمثیلی؛    ب. سؤالی؛   ج. سخنرانی؛
24. شبیه ترین فرد به پیامبر(ص) از زبان رسول خدا چه كسی است؟
الف. خوش اخلاق ترین و با حلم ترین؛ ب. با انصاف ترین و نیكوكارترین نسبت به بستگانش؛  ج. همه موارد؛

مبانی پرسش و پاسخ
25. معنای لغوی «سؤال» در نگاه آیات و روایات چیست؟
الف. حاجت مادی؛   ب. درخواست علمی و معنوی؛ ج. الف و ب؛
26. معنای لغوی «شبهه» چیست؟
الف. اشتباه؛    ب. مقدار؛   ج. التباس؛
27. در روایت امام علی(ع) «تسل تفقها و لا تسأل تعنُتاَ» به كدام نوع سؤال سفارش شده است؟
الف. پرسش استفهامی؛   ب. پرسش تعنتی؛   ج. پرسش فقهی؛
28. شبهه «خشونت پیامبر(ص)م و «نفی توسل» به ترتیب از سوی كدام شبهه افكنان مطرح شده است؟
الف. مستشرقین ـ ضد اسلام؛  ب. ضد اسلام ـ ضد شیعه؛  ج. ضد شیعه ـ مستشرقین؛
29. داستان «حاج رحیم ارباب» برای رفع كدام شبهه و مربوط به كدام كلید پاسخدهی است؟
الف. عربی بودن قرآن ـ تمثیلات؛  ب. عربی بودن نماز ـ اظهار همراهی؛ ج. پیش نگاه و پس نگاه؛
30. كدام یك از عبارتهای زیر صحیح تر است؟
الف. جهنم 8 در و بهشت هفت در دارد؛
ب. جهنم رفتن آسانتر از بهشت رفتن است؛
ج. بهشت رفتن آسانتر از چهنم رفتن است؛
31. توجیه «اوقات نماز» با كدام یك از كلیدهای پاسخ دهی قابل دفاع است؟
الف. اظهار همراهی؛   ب. تمثیلات و حكایات؛  ج. تطابق نظام تشریع و تكوین؛
32. شبهه «افراد ناقص الخلقه با كدام یك از كلیدهای پاسخدهی قابل دفاع است؟
الف. عدالت خداوند؛   ب. پیش نگاه و پس نگاه؛ ج. تطابق نظام تشریع و تكوین؛
 
سخنرانیهای كوتاه
33. شیوه تمثیلی را با ذكر مثال بیان نمایید؛

 

 

 


34. در چه مواردی سخنرانی باید كوتاه باشد؟

 
آشنایی با ویژگیهای مخاطبان؛
35. ارتباط را تعریف و رابه آن را با تبلیغ بیان كنید؛

 


36. برای ایجاد مشابهت معنایی در ارتباط با دیگران چه راهی وجود دارد؟ ابعاد آن را نام ببرید؛(4مورد)

 

 

37. ارتباطهای محكوم به شكست كدامند؟(4مورد)

 

 

38. ویژگیهای مخاطبان در عصر ارتباطات را نام ببرید؟(8مورد)

 

 

 


39. عوامل مؤثر در جذب و نفوذ به مخاطب كدامند؟(4مورد)

 

 


 
روش تبلیغ با گرایش تفسیر:(تذكر: از سؤالات زیر به پنج سؤال به دلخواه پاسخ دهید)
40.  یك موقعیت منفی را مثال بزنید و بفرمایید چگونه آن را تبدیل به مثبت میكنید؟

 


41. با انتخاب خودتان یك مثال برای جهت دهی علایق دنیوی دانشآموزان به سمت ارزشهای دینی بزنید؛

 


42.  برای هر یك از نونهالان، كودكان، نوجوانان، و جوانان دو موضوع متناسب با سن آنها بیان نمایید؛

 


43. با روش تلخیص چگونه فرمول سعادت را از سوره والعصر بدست میآوریم؟

 

44. «پنج بار نماز خواندن در شبانه روز مثل شنا كردن پنج وعده در نهر آب جاری است» مثال برای چه روشی است؟(به اختصار جواب دهید).

 

45. سه راه از راههای ارتباط با معصومین(ع) را فقط نام برید؛

 

46. اگر نگرانی یك جوان به خاطر لغزشهای گذشته بود درمان آن چیست؟

 

موفق باشید
 
بسمه تعالی
پاسخنامه آزمون پایان دوره آموزشی توجیهی ائمه جماعات مدارس شهر تهران
ستاد اقامه نماز استان تهران
نام و نام خانوادگی: ......................................... نام پدر: .............................  شماره شناسنامه: ............... تاریخ تولد:..............
میزان تحصیلات: حوزهای:  سطح1O     سطح2 O    سطح3 O    خارج O  سمت:.......................
دانشگاهی: فوق دیپلم O  لیسانس O  فوق لیسانس O   نام منطقه: ...............................
تلفن منزل /محل كار: .....................................................
نشانی محل سكونت/كار: ........................................................................................................................................................................
* لطفا پاسخ صحیح را فقط با خودكار آبی و با علامت «×» مشخص كنید:

ردیف الف ب ج ردیف الف ب ج
1.    17.   
2.    18.   
3.    19.   
4.    20.   
5.    21.   
6.    22.   
7.    23.   
8.    24.   
9.    25.   
10.    26.   
11.    27.   
12.    28.   
13.    29.   
14.    30.   
15.    31.   
16.    32.   

تعداد پاسخ های صحیح:                   تعداد پاسخهای غلط:                  :

نمره آزمون: :                           امضا

 


معاون محترم آموزش ستاد مركزی اقامه نماز
جناب آقای كاشی
سلام علیكم
با احترام، پیرو نامه شماره 80288 مورخ 16/11/85 به پیوست نتایج آزمون غیر حضوری افراد زیر كه پاسخنامه خود را در تاریخ 1/12/85 به ستاد تحویل دادهاند، پس از تصحیح بدین شرح تقدیم میگردد.(ب/624)

كد نام و نام خانوادگی فراگیر نام پدر آزمون حضوری آزمون غیر حضوری
1. ابراهیم بجانی حسین 86 82
2. مجید بورونی رضا 71 84
23. محمد مظفری نادعلی 66 80
29. محمد حسن فاطمی نیا نصرت الله 74 ندارد
30. نعمت خلجی علی اكبر 58 ندارد

 

 

. بهترین وسیله برای آرامش روح و قلب، نماز است؛ زیرا نماز یاد خداوند است؛
«أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري؛ و به ياد من نماز برپا دار.»(طه‏، آيه 14)
«أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مى‏يابد.»(الرّعد، آيه 28)
2. پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «مَثل الصَلاة كَمَثل النحر الجاری كلما صَلی صَلاة كفّرت ما بَینهما من الذنُوب؛نماز همانند نهر آب است كه انسان میتواند در پرتو نماز از آلودگیها پاك شود».(تهذیب، ج2، ص237)
3. پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «اول ما افترض الله عَلی اُمَّتی الصَلوات الخَمس؛اولین حكمی را كه خداوند بر بندگان خویش(بر امت من) واجب نمود نمازهای پنج گانه بود».(كنز العمال، ج7، 18851)
4. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «لُو علم الناس ما فِی النداء و الصَّف الاَول لاستهموِا علیه؛اگر مردم ارزش اذان گفتن و شركت در جماعت را میدانستند، هر آینه برای این كار قرعه كشی میكردند».(بحار، ج88، ص200)
5. شباهتهای نماز با قرآن كریم:
الف. تماس با هر دو باید با طهارت باشد؛(مائده، آیه 6)
ب. هر دو نور و ذكر الهی است؛(مائده، آیه 51؛ طه، آیه 14)
ج. در پرتو هر دو آرامش قلب حاصل میشود؛(رعد، آیه 28)
د. هر دو موجب رحمت و لطف خداوند است؛(اسراء، آیه 82)
هـ. اعراض از هر دو معیشت سختی را به همراه دارد.(طه، آیه 124)
6. نماز با مقدسترین نام خداوند شروع میشود:«بسم الله الرحمن الرحیم»؛ بسم الله نشانه:
الف. جهتگیری اعتقاد انسان به خداوند متعال است؛
ب. توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند است؛
ج. اولین قدم بندگی و عبودیت انسان؛
د. نشانه ضعف انسان در برابر خدا و نیاز انسان به كمك الهی است.
7. «یاد قیامت در نماز»
مالك یوم الدین: از مسائل مهمی كه در نماز مطرح است معاد و اقرار به مالكیت خداوند در قیامت است كه در آن روز به حساب و كتاب همهی انسانها رسیدگی میشود.
8. «نماز»:
الف. اقامه نماز برنامهی رسمی انبیائ الهی و هدف هجرت حضرت ابراهیم(ع)؛
ب. معیار قبولی اعمال و عامل رستگاری؛
ج. نخستین فرضیه الهی؛
د. نشانه شكر خداوند؛
هـ. عمل سعادت و تكامل؛
و. مایه رهایی انسان از علاقه به دنیا؛
ز. مظهر ستایش و نیایش.
9. نماز عامل شكست شیطان:
حضرت مهدی(عج): «ما اَرغَمَ اَنفَ الشَّیطانِ بِشَیءٍ مِثلَ الصَّلاةِ؛ هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاك نمیمالد و او را خوار نمیكند».(بحارالانوار، ج53، ص182)
10. ياران خدا كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مي‌دارند(قرآن كريم، سوره حج، آيه 41)

 

 

مسئول محترم انتشارات ..........................................
سلام علیكم
با احترام، نظر به برگزاری نمایشگاه و فروشگاه محصولات فرهنگی در كنار مسجد بزرگ اهل البیت(ع) در ابتدای بزرگ راه قم تهران در طول تعطیلات نوروز. بدین وسیله آقایان حجت الله سلطانی و احمد مسعودیانو محمود لطفيان  جهت انتخاب كتاب و محصولات فرهنگی به عنوان نماینده ستاد اقامه نماز به حضور معرفی میگردند. مستدعی است دستور فرمایید همكاری لازم در این خصوص صورت پذیرد.
بدیهی است پس از اتمام نمایشگاه نسبت به تسویه حساب اقدام لازم انجام خواهد شد.(ب/696)

 

 

معاون محترم آموزش ستاد مركزی اقامه نماز
جناب آقای كاشی
سلام علیكم
با احترام، عطف به نامه شماره 4720 مورخ 2/12/85 مربوط به گزارش عملكرد فعالیتهای آموزش ستاد اقامه نماز به پیوست گزارش سه ماهه سوم و چهارم سال كه مورد بازدید نماینده آن معاونت آقای وفایی قرار گرفته جهت اطلاع تقدیم میگردد.
ضمنا شماره نامههایی كه قبلا گزارش ارسال مدارك هر برنامه آموزشی تقدیم شده بدین شرح اعلام میگردد:
1. نامه شماره 80288 مورخ 16/11/85 مربوط به آموزش ائمه جماعات مدارس استان؛
2. نامه 80210 مورخ 2/10/85 مربوط به پاسخنامههای غیر حضوری ائمه جماعات مدارس در مشهد مقدس؛
3. نامه 80214 مورخ 28/9/85 مربوط به دوره آموزشی فعالان اقامه نماز ادارات استان؛
4. نامه 80126 مورخ 17/8/85 مربوط به آموزش روخوانی قرآن كریم همكاران ستاد.
لازم به یاد آوری است:
1. در سه ماهه دوم سال دوره آموزشی رسمی نداشتهایم..
2. ستاد قرآن و معارف دینی(چهره به چهره) در قم متولی مستقل دارد.(ب/697)

 

 

گزارش عملكرد فعالیتهای آموزشی ستاد اقامه نماز قم در سال 1385    سه ماهه چهارم (دی ـ بهمن ـ اسفند 1385)

ردیف عنوان فعالیت آموزشی مجوز اجرا مشخصات فراگیران تعداد فراگیران مدت زمان اجرا میزان هزینه انجام شده(به ریال) جمع هزینه
(به ریال) شماره وتاریخ نامه مجوز اجرا
  برنامه مصوب مركز طرح استانی      
     مرد زن روز ساعت اعتبار مصوب منابع استانی  
1.  آموزش فعالان اقامه نماز ادارات  *  مسئولین اقامه نماز ادارات *  3روز 18 ساعت * * 170.000.0 20/10/85
2.             
3.             گزارش عملكرد فعالیتهای آموزشی ستاد اقامه نماز قم در سال 1385    سه ماهه سوم(مهر ـ آبان ـ آذر 1385)

ردیف عنوان فعالیت آموزشی مجوز اجرا مشخصات فراگیران تعداد فراگیران مدت زمان اجرا میزان هزینه انجام شده(به ریال) جمع هزینه
(به ریال) شماره وتاریخ نامه مجوز اجرا
  برنامه مصوب مركز طرح استانی      
     مرد زن روز ساعت اعتبار مصوب منابع استانی  
4.  آموزش ائمه جماعات مدارس استان قم كه قبلا دوره آموزشی نگذراندهاند
*  ائمه جماعات مدارس *  4هفته روزهای 5شنبه طبق مصوبه مركز هم حضوری و هم غیر حضوری * * 645.785.0 20/9/85
5.             
6.             

 

ياران خدا كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم،
نماز را برپا مي‌دارند(قرآن كريم، سوره حج، آيه 41)

 

 

معاون محترم استاندار و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم
جناب آقای سید مهدی طباطبایی
سلام علیكم
با احترام، عطف به نامه شماره 19975/8ـ426 مورخ 1/12/1385 به استحضار میرسانم اینجانب احمد احسانی جهت شركت در دوره پودمان آموزش رهبری تحول در سازمانها به مدت 9 ساعت كه در تاریخ 14/12/85 برگزار میشود شركت مینماییم.(ب/701)

 

 

 

شهردار محترم قم
جناب مهندس بختیاری
سلام علیكم
با احترام، به استحضار میرساند ستاد اقامه نماز استان قم در حریم «مسجد اهل البیت(علهیم السّلام)» واقع در اول اتوبان قم ـ تهران كه متعلق به ستاد اقامه نماز میباشد در نظر دارد به منظور فعالیتهای فرهنگی چادری را تا 20 فروردین 1386 در آن مكان نصب كند.
مستدعی است دستور مساعدت لازم را مبذول فرمایید.(ب/702)

 

مدیر كل حفاظت محیط زیست استان قم
جناب آقای مسعود عالی خانی
سلام عليكم
عطف به نامه شماره 2618ـ32 در خصوص سؤال در مورد حلیت  و حرمت گوشت لك لك به استحضار عالی میرساند:
یكم. شكار پرندگان حلال گوشت در مناطق آزاد جایز و مصرف آن بلامانع است.
پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت به چند راه شناخته میشوند:
1. اینكه تخم آنها بیضی شكل باشد نه گرد؛
2. اینكه هنگام پرواز بال زدن آنها بیشتر از بال نزدن آنها باشد؛ پس آندسته كه بال زدنشان بیشتر باشد حلال و آن دسته كه بیشتر بال را نگه میدارند (مانند عقاب) حرام گوشت هستند.
3. آن دسته كه سنگدان یا چینه دان یا انگشت جدایی مانند انسان دارند حلال و آن دسته كه سنگ دان ندارند و فقط چنگال دارند، حرام گوشت هستند.
دوم. لك لك یا لق لق پرندهای است كه حرمت و حلیت آن در نصوص نیامده و اكثر مراجع عظام حرمت و حلیت آن را به علامات محول كردهاند.
البته بعضی از مراجع مثل حضرت امام (ره) و آیت الله خویی(ره) تصریح به حرمت آن كردهاند.
مرحوم امام(ره) میفرماید: «لق لق پرندهای است كه تصریح به حرمت و حلیت آن نشده است، پس باید به علامات رجوع كرد و ظاهر این است كه (صفیفه اكثر)؛ یعنی، بال نگه داشتن آن زیادتر از بال زدن است، لذا حرام است؛ اما اگر این علامت ثابت نباشد به دیگر علامات باید رجوع كرد؛ یعنی، اگر بال زدن و بال نگه داشتن آن مساوی بود باید به علامات دیگر رجوع كرد.(تحریر، ج2، اطعمه و اشربه، مسئله 14)
مرحوم آیت الله خویی(ره) میفرمایند:«لق لق آن علامات را دارد مثل چینه دان، ولی چون صفیفش زیادتر است؛ یعنی، بال نگه داشتنش زیادتر است پس حرام است. چنانچه بعضی از بزرگان به حرمت آن فتوی دادهاند.(منهاج الصالحین، ج2، ص346، مسئله 1688)
سوم. بنابر آنچه ذكر شد اگر بال نگه داشتن آن زیادتر باشد (اگر چه آن علامات، مثل چینه دان و سنگدان و ناخن پشت پا را داشته باشد) حرام است و اگر بال زدن و بال نگه داشتن آن مساوی باشد چنانچه چینه دان و سنگدان داشته باشد حلال است.
گفتنی است بیضی بودن تخم لك لك هر چند موید حلیت است؛ ولی چون در كتب فقهی به عنوان علامت ذكر نشده نمیتوان به آن استناد كرد. (ب/704)

 


با احترام، خبر ذیل تقدیم میگردد:
«درخشش جوانان قمی در مسابقات تالیف كتاب نماز»
حجت الاسلام و المسلمین احمد احسانی دبیر ستاد اقامه نماز استان قم گفت: ستاد اقامه نماز هر ساله مسابقهای را با عنوان جوانان نویسنده و نویسندگان جوان برگزار مینماید كه امسال نهمین مرحله آن بود.
این مسابقه در دو گروه سنی 15 تا 20 سال و 21 تا 28 سال در قالب داستان، شعر، قطعه ادبی و پژوهش و تالیف برگزار شد. كه از استان قم آقای: امیر اكبرزاده نفر اول بخش شعر در كل كشور انتخاب شدند كه جوایز ایشان(تندیس، هزینه سفر زیارتی به حج عمره مفرده، دیپلم افتخار، انتشار كتاب، و یك سكه بهار آزادی) میباشد. ضمنا در ارزشیابی استانی خانم صدیقه صادقی و آقای مهدی اسفندیاری نیز به ترتیب نفرات دوم و سوم شدند.
همچنین علاوه بر جوایز اختصاصی ستاد اقامه نماز، سازمان پژوهش و برنامه ریزی كتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی جوانان، روزنامه اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بانك كشاورزی نیز با تخصیص جوایزی در این مسابقه مشاركت جستهاند.
دبیر ستاد اقامه نماز ادامه داد: با عضویت جوانان علاقمند به ترویج فرهنگ نماز كانون نویسندگان نماز را تشكیل دادهایم كه جوانان عضو در قالب طرح اندیشههای سبز در مدارس و مراكز فرهنگی، در مورد نماز به بحث و تبادل نظر میپردازند و نشستهای علمی و تخصصی برگزار میكنند. همچنین كتابخانه امانی نماز نیز در ساعات اداری پذیرای جوانان است و در پایان یادآور شد، خداوند به وسیله بیان و قلم انسان را تعلیم داده و اینها دو ابزار مهم تربیت هستند. وی با تجلیل و تشكر از همكاری و حضور جوانان قمی در نهمین مسابقه تالیف كتاب نماز خاطر نشان ساختند نویسندگی كار بسیار ارزشمندی است و اگر این هنر در راه نماز باشد بسیار با ارزشتر خواهد بود. آن هم نمازی كه عمود دین و مایه قبولی كارهای مومنان است و ارزش گذاری به كار انسان از باب ارزشگذاری به نماز است.(ب/705)

 

 

 

 

اداره كار و امور اجتماعی
سلام علیكم
با احترام، به استحضار میرساند ستاد اقامه نماز استان قم جهت پرداخت بن كارگری 6 ماهه دوم سال 1385 به شرح ذیل كارت خرید پرسنل را شارژ نموده است.
خواهشمند است نسبت به پرداخت سهم یارانه دولت اقدامات لازم را مبذول فرمایید.(ب/706)

ردیف نام و نام خانوادگی شماره كارت سهم كارفرما
1.  احمد مسعودیان 6221060021103345 600.000
2.  محمود لطفیان سرگزی 6221060021103390 600.000
3.  محمد رضا براتی 6221060021103407 600.000
4.  حجت الله سلطانی 6221060021103416 600.000
5.  موس الرضا عمرانی 6221060021103425 600.000
6.  علی اصغر قرائتی 6221060021103434 600.000
7.  رفع الله تاری وردی 6221060021103443 600.000
8.  سید علی اصغر سعادتی 6221060021103452 600.000
9.  محمد رضا فرزانه 6221060021103372 600.000
10.  خداداد قربانی 6221060021103381 600.000
 جمع 6.000.000

 

 

 


سلام علیكم
مذهب زندهدلان خواب و فراموشی نیست        در همین خاك، جهان دگری ساختن است
بار دیگر صدای پای سبز بهار در كوچه باغهای زمین و صحن و سرای زمان طنین افكنده است. اكنون كه روح سبز حیات از ذهن تُرد ساقهها میتراود و در دشت و كوهسار نسیم عطر آگین امید میوزد... .
اكنون كه خورشید، دسته دسته خوشههای زرین آفتاب میپراكند و هودج اهورایی هور، شكوفههای نور نثار میكند... .
اكنون كه بار دیگر رستاخیزی تازه از ذهن زمین میتراود و دستهای ریشه تاك ، خاطر خاك را میكاود، ما نیز حصار گِل را میشكافیم و بر شاخسار دل میشكفیم.
اكنون كه هر دسته گل، گلدسته تفضل شده  و اذان نماز، اذن پرواز میپراكند، ما نیز پر و بال میگشاییم و جام جانان میپیماییم.
اكنون كه با «قد قامت» بهار، باغ «قامت» میافرازد و دستان نرم نسیم، گیسوان سبز بید را مینوازد، ما نیز در این قیامت فصل، به كرامت وصل مینازیم و قامت وصال میافرازیم. صاحب نظران بر این باورند كه هر اندیشه نو و هر فكر مترقی آنگاه رنگ جاودانگی مییابد كه در قالب «فرهنگ» در آید و در باور انسانها جای گیرد.
ما خدمتگزاران عرصه عبادت و خادمان مكتب نماز استان قم نیز باید بكوشیم تا نهال اندیشه اقامه نماز را در بستر اذهان بارور سازیم و راهی نو در مسیر فرهنگ سازی آغازیم.
در این لحضات سبز رویش؛ اجازه دهید كه با قلبی زلال و مالامال از محبت و صداقت خیزش رستاخیز طبیعت را به شما تبریك و تهنیت بگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم تا بهروزیتان، مدام و ایامتان به كام باشد و همچون گذشته در راه خدمت به اقامه نماز سرافراز باشید.(ب/709)

 

 

 

معاون محترم آموزش ستاد مركزی اقامه نماز
جناب آقای حسن كاشی
سلام علیكم
با احترام، عطف به نامه شماره 4989 مورخ 21/12/85 و نامه شماره 4301 مورخ 2/11/85 بدینوسیله وصول 33 برگ گواهینامه پایان دوره آموزشی مربوط به ائمه جماعات مدارس و فعالان اجرایی نماز استان قم اعلام میگردد.(ب/710)

 

 

 

 

معاون محترم استاندار و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم
جناب آقای سید مهدی طباطبایی
سلام علیكم
با احترام، بدینوسیله ضمن تقدیر و تشكر از حضرتعالی و همكاران محترم و برادر صالح زاده در جهت توسعه و ترویج امر مقدس نماز بدینوسیله وصول نامه 19718/7ـ426 مورخ 28/11/85 مربوط به گزارش اجرای طرح مسابقه نماز زیباترین نیایش اعلام میگردد.(ب/712)

 

 


مشاور محترم وزیر و مدیر كل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی
سلام علیكم
با احترام، بدینوسیله وصول نامه شماره 239660/26/85 مورخ 13/12/85 به همراه روزشمار پیامبر اعظم(ص) و گزارش فعالیتهای دبیرخانه اولین جشنواره فرهنگی هنری طلیعه ظهور اعلام میگردد.(ب/713)

 

گزارش و ارزیابی فعالیت فرهنگی ستاد اقامه نماز استان     قم   در سه ماهه چهارم  سال 1385

* فعالیت های انجام شده كه طبق مجوز ستاد مركزی اقامه نماز انجام گرفته در مرحله اجرا با ابتكار و برنامه ریزی و مشورت با كارشناسان فرهنگی استان قم بوده و طبق ارزیابی صورت گرفته مورد رضایت و استقبال خانواده ها و جوانان و مسئولین قرار گرفته است.
ردیف عنوان فعالیت تعداد شركت كننده كیفیت اجرا زمان اجرا شهرستان محل اجرا
و مناسبتها هزینه
اجرایی فعالیت صورت گرفته بر اساس انطباق
با برنامه انحراف از برنامه لطفا در این قسمت چیزی نوشته نشود
ارزیابی و امتیاز دهی
   خوب مناسب ضعیف روز ماه سال   سیاست
مركز ابتكار
استان   1 2 3 4 5
1 جلسات گفتگوی اندیشه های سبز
3 مورد                  
                   
                   
2 جلسات پرسش و پاسخ جوانان، آموزش احكام و اسرار نماز، تقلید و مرجع شناسی                  
                   
                   
3 برگزاری مسابقه كتابخوانی با اولویت جوانان دانش آموز                  
                   
                   
4 برگزاری نشست های دانشجویی نماز با هماهنگی دانشگاه های استان                  
                   
                   
5 روش های دعوت به نماز در آموزش های خانواده با هماهنگی انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش                  
                   
                   
6 مشاركت در برگزاری مراسم جشن تكلیف دانش آموزان
همراه با چند جلسه آموزش نماز قبل از برگزاری جشن تكلیف
                  
                   
                   
7 مشاركت در برگزاری مسابقات و برنامه های فرهنگی در میان كاركنان دولت با محوریت نماز                  
                   
                   
8 تشویق نهادها، مجامع و تشكلهای غیر دولتی در جهت همكاری و گسترش فرهنگ نماز مانند هیآت مذهبی، صنوف و ...                  
                   
                   
9 گردهمايي رابطين نماز ادارات                   
                   
                   
10 فعاليت‌هاي تبليغي و فرهنگي در مسجد بزرگ اهل البيت و ايجاد نمايشگاه                  
                   
                   
11 سخنراني در روستاها و شبهاي جمعه                  
                   
                   
12 طرح جواب پست قبول پاسخ به سؤالات نماز و مهدويت                  
                   
                   

* همچنین در مورد فعاليت‌هاي جشن تكليف يادآوري مي‌شود كه قبل از برگزاري جشن تكليف چند جلسه آموزشي براي دانش‌آموزان برگزار شده و پس از آن مراسم جشن انجام گرفته است.
* در مورد جلسات و برنامه‌هاي مربوط به جوانان و نماز برنامه‌هاي مختلف و متنوعي از سوي مراكز فرهنگي استان در طول سال ادامه داشته است.
یاد آوری:
1. از 13 برنامه فرهنگی سالیانه مربوط به استان قم 3 برنامه الف.نشست مشترك با ناشران و مولفان نماز؛ ب. شب شعر و خاطره نماز؛ ج.نماز ظهر عاشورا؛ د.تجلیل از خادمان نماز؛ انشاء الله در 3ماهه آخر سال انجام خواهد شد.
2. همچنین الف.برنامه طرح شناسایی موذنین 14 تا 29 سال با عنوان منادیان نور؛ ب. مسابقه كتابخوانی نماز؛ ج. مراسم جلیل از مقام موذن؛ د. تشویق موذنین برتر؛ هـ. حضور فعال در نمایشگاه اجلاس پانزدهم نماز در تهران نیز از جمله برنامه های اختصاصی 3ماهه دوم سال بوده است كه گزارش آن نیز قبلا ارسال شده است؛
3. تقویت كتابخانه تخصصی نماز، جشن تكلیف؛ نمایشگاه عكس و كتاب نماز، برگزاری نشستهای دانشجویی، طرح پرسش و پاسخ دانشجویی، طرح اندیشه های سبز و برگزاری مسابقه كتابخوانی نماز نیز از برنامه هایی بوده كه در سه ماهه اول سال انجام شده و هم در طول سال در هر فصل ادامه دارد كه بیشتر هم با همكاری مراكز فرهنگی استان انجام میپذیرد.

         مهر و امضاء دبیر ستاد اقامه نماز استان
 
طرح جمع بندی گزارشات و صورت جلسات ستاد اقامه نماز استان     قم  در سه ماهه سوم سال 1385

ردیف عنوان جلسه تاریخ اهم مصوبات محل تشكیل اعضای شركت كننده
1 جلسه آموزش و پژوهش اقامه نماز  1. نحوه گزینش و انتخاب ائمه جماعات مدارس جهت برگزاری دوره آموزشی
2. هماهنگی برای مكان آموزشی و اساتید هر درس  سازمان آموزش و پرورش استان كارشناسان اقامه نماز نواحی و بخشهای آموزش و پرورش قم
2 جلسه فرهنگی تبلیغی نماز  1. شناسايي ظرفيت‌هاي آموزشي پيرامون نماز، و جايگاه نماز در آموزش ضمن خدمت كاركنان(بحث در مورد نحواه برگزاری 18 ساعت دوره آموزش فعالان نماز ادارات)؛
2. شيوه آموزش نماز صحيح براي كودكان و نوجوانان و جوانان؛
3. بررسي اولويت‌هاي پژوهشي نماز براي مراكز آموزشي. مركز تخصصی مهدویت كارشناسان فرهنگی ادارات و سازمانها و نهادهای استان
3 نشست علمی روشهای تبلیغ نماز و آسیب شناسی آن  1. استمرار جلسات آموزشی و نشستهای علمی؛ جهت ارتقاء سطح آگاهی مبلغان و تبادل افكار و تجربیات
2. تهیه و تدوین ویژه نامه و آموزش غیر حضوری ائمه جماعات  دفتر تبلیغات اسلامی كلیه ائمه جماعات و مسئولین فرهنگی سازمان آموزش و پرورش ستاد اقامه نماز ـ دفتر تبلیغات اسلامی
4 نماز و آموزش و پرورش (دو جلسه)  در مورد فعاليت‌هاي نماز مدارس و آموزش ائمه محترم جماعات مدارس، مسابقه، انشاء نماز، و ....
1. اجراي طرح صحت قرائت نماز
2.اجراي طرح دوست من نماز در مدارس؛
3. طرح انس با قرآن و مسجد دفتر رياست محترم آموزش و پرورش كارشناسان نماز در آموزش و پرورش
5 نماز و نيرو‌هاي مسلح   بررسي نحوه اجرا و ميزان موفقيت طرح منزلت نماز، وضعيت برگزاري نماز جماعت در مراكز نظامي و انتظامي ـ آسيب شناسي شيوه‌هاي آموزش نماز در سرباز خانه‌ها
نحوه تعامل ائمه جماعات با نیروی انتظامی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی نمايندگان مراكز نظامي و انتظامي استان
6 بازديد از نمازخانه‌هاي بين راهي  برنامه ریزی بازديد از نمازخانه هاي بين راهي در محورهاي مواصلاتي سلفچلگان، جاده قديم قم تهران و ... و ارزشيابي و رفع موانع نمازخانه‌ها
 مركز بهداشت استان اعضاي كميته بازديد از نمازخانه‌هاي بين راهي
7 نماز و تبليغ  1. پخش مستقيم نماز مراجع عظام تقليد از طريق شبكه سراسري
2. توسط صدا و سيما نيم ساعت مانده به اذان مغرب توسط زير نويس زمان باقيمانده به مردم اعلام شود
3. در اتوبوس‌هاي بين شهري ـ فيلم كوتاه و اشعار زيباي نماز نيز استفاده شود
4. مسابقه نقاشي و نماز ويژه فرزندان شاهد صدا و سیما
رادیو معارف كليه مسئولين نمايندگان مراكز فرهنگي و تبليغي استان

* از جمله فعالیتهای فرهنگی استان:
1. تشكیل و ثبت كانون نویسندگان نماز با حضور جوانان موفق 9 دوره شركت كننده در مسابقات تالیف كتاب نماز كه مجوز آن نیز دریافت شده است؛
2. فعال كردن وبلاگ نماز ـ ستاد اقامه نماز ـ وبلاگ كارشناسی قرآن و نماز آموزش و پرورش؛(www.qomnamaz.blagfa.com ؛ www.kng.blogfa.com)
3. فعال كردن برنامههای موسسه سیمای نیایش (سازمان ملی جوانان) در مورد نماز؛
4. چاپ ویژه نامه نماز در روزنامه ایمان قم با موضوع نماز از دیدگاه مراجع عظام تقلید، اشعار نماز و...
5. برگزاری نمایشگاههای متعدد نماز در آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و مدارس؛
6. بازدید از وضعیت نماز در ادارات و مدارس.
* ضمناً 1. طرح فرهنگسرای نماز با همكاری شهرداری و معاونت فرهنگی آستانه حضرت معصومه(س)؛ 2. جشنواره نماز از نگاه دوربین به همت انجمن سیمای جوان و اداره كل ارشاد اسلامی نیز در قم در حال پیگیری است.

 

ياران خدا كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم،
نماز را برپا مي‌دارند(قرآن كريم، سوره حج، آيه 41)

معاون محترم فرهنگ و پژوهش ستاد مركزي اقامه نماز
جناب آقای دكتر حیدری
سلام علیكم
با احترام، عطف به نامه شماره 1423 مورخ 13/4/84 گزارش سه ماهه چهارم سال (ذی بهمن اسفند1385) جهت اطلاع تقديم مي‌گردد. اميد است همچون گذشته با رهنمود‌هاي ارزنده و مفيد خود ما را در جهت تداوم استمرار و توسعه فعاليت‌هاي ترويج فرهنگ غني، نوراني و انسان ساز نماز، یاری فرماييد.(ب/714)

 


معاون محترم آموزش ستاد مركزی اقامه نماز
جناب آقای كاشی
سلام علیكم
با احترام، عطف به نامه شماره 2772 مورخ 26/9/85 در مورد دستورالعمل آموزش IT به پیوست مدارك قبولی كاركنان ستاد اقامه نماز آقایان:
1. احمد مسعودیان؛   2. محمود لطفیان سرگزي؛
3. محمد رضا براتی؛   4. حجت الله سلطانی.
جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی حضورتان تقدیم میگردد.(ب

 

معاون محترم آموزش ستاد مركزی اقامه نماز
جناب آقای حسن كاشی
سلام علیكم
با احترام، عطف به نامه شماره 2946 مورخ 22/7/85 و پیرو نامه 80137 مورخ 23/8/85 بدینوسیله به پیوست خلاصه كتابهای نماز مربوط به كاركنان ستاد اقامه نماز جهت اقدامات بعدی حضورتان تقدیم میگردد.(ب/718)

 

جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری قم
سلام علیكم
با احترام، خبر جلسه «راهكارهای ترویج فرهنگ اذان در جامعه» تقدیم میگردد:
جلسه «راهكارهای ترویج فرهنگ اذان در جامعه» در محل شورای اسلامی شهر مقدس قم با حضور جمعی از كارشناسان فرهنگی برگزار شد.
در حاشیه این جلسه دبیر ستاد اقامه نماز با اشاره به حدیث رسول اكرم(ص) كه فرمود: كسی كه به محض شنیدن اذان(به طرف مسجد و نماز اول وقت) بشتابد و دستورات علماء دین را جامه عمل بپوشاند در روز قیامت زیر پرچم من میباشد و در بهشت در كنارم قرار میگیرد.
ادامه داد: از جمله آثار و بركات بستن مغازه در موقع اذان:
1. جلب رضایت خداوند تبارك و تعالی است كه سهل انگاری نسبت به نماز را نهی فرموده است؛
2. بركت در كسب و مال به خاطر احترام به خداوندی كه روزی رسان واقعی میباشد؛
3. تشویق كردن مردم و دعوت غیر مستقیم رهگذران به اقامه نماز و شركت در نماز جماعت؛
4. عمل به سیره رسول الله و ائمه اطهار و اولیاء الهی در توجه به نماز اول وقت كه در سخت ترین شرایط هیچ چیز را بر نماز اول وقت ترجیح نمیدادند؛
5. بهرهمندی از ثواب بی نهایت نماز جماعت و فضیلت نماز اول وقت؛
6. الگو قرار گرفتن مسلمانان در توجه جدی به اذان و آداب و عرفان نماز در بین مسلمانان؛
7. حفظ شعائر الهی كه آوای ملكوتی اذان از بهترین شعائر الهی میباشد و پیامبر به اذان و دعوت به نماز بسیار اهمیت میدادند؛
8. بیداری دلها و كم كردن غفلت نسبت به خداوند تبارك و تعالی؛
9. بهرهمندی از سود عظیم تجارت با خدا، به جای تجارت با خلق در موقع نماز.
حجت الاسلام و المسلیمن احسانی یادآور شد: ترویج فرهنگ نماز و اذان ما را به فرهنگ قرآنی نزدیكتر میكند و در كارها بركت ایجاد میكند و باید در زمینه تحقق این امر به كمك همه مسئولین و مردم فرهنگ سازی شود.
وی ادامه داد از جمله نیروهای فعال عرضه تبلیغ و ترویج شعائر و ارزشهای الهی در جامعه موذنان و منادیان توحید میباشند كه هر صبح و شام مردم را به پرواز به سوی قلههای بلند عبادت و معنویت دعوت میكنند. و ترویج شعائر دینی از جمله اذان حلقومی میتواند در رشد و اعتلاء معنوی جامعه و جوانان تاثیر فراوان داشته باشد و در زمینه ترویج ارزشهای دینی میتوان با استفاده از افراد خوش ذوق و با اشتیاق زیباییهای معنوی نماز و نیایش و اذان را به وسیله قالبهای هنری و با زبان روز برای جوانان تبیین كنیم.(ب/719)

 


شمهای از اقدامات انجام شده ستاد اقامه نماز استان قم
در سال 1385 مزین به نام مبارك پیامبر اعظم(ص)
دبیر ستاد اقامه نماز استان قم گفت: ستاد اقامه نماز استان قم از زمان استان شدن قم، فعالیت استانی خود را آغاز كرده است كه در این مدت در زمینههای مختلف از جمله فرهنگی و پشتیبانی و آموزشی فعالیت داشته است.
حجت الاسلام احمد احسانی افزود: در زمینه فرهنگی حمایتهای بسیاری از محققین پژوهشگران پیرامون نشر آثار پژوهشی و تحقیقی نماز داشتهایم كه آثار مكتوب این محققین به تهران ارسال و در راستای چاپ آن آثار، اقدامات خوبی انجام شده است.
حجت الاسلام احسانی اضافه كرد: در زمینه فرهنگ سازی نماز در مدارس، ادارات، مراكز نظامی و انتظامی و آموزش عالی كه فقط در مدارس سالانه بیش از 700 نماز جماعت با همكاری آموزش و پرروش استان و با امامت روحانیون حوزه علمیه قم برگزار گردیده است.
وی ادامه داد: در همه مراكز دانشگاهی استان، نماز جماعت با كیفیت بالایی برگزار گردیده و در مراكز نظامی و انتظامی نیز نماز جماعت به امامت روحانیون حوزه علمیه قم و با همكاری مسئولین عقیدتی سیاسی این مراكز برگزار میگردد.
دبیر ستاد اقامه نماز استان در خصوص فعالیتهای ستااد در بعد آموزشی گفت: تا كنون ستاد اقامه نماز جهت آشنایی و آگاهی بیشتر ائمه جماعات با مباحث مورد نیاز برای دانش آموزان كلاس آموزشی متنوعی با استفغاده از اساتید مجرب همچون حضرت حجت الاسلام قرائتی و دیگر اساتید برگزار نموده است.
وی ادامه داد: همچنین ستاد اقامه نماز استان برای رابطین دستگاههای اداری استان در سال جاری كلاسهای آموزشی دارد كه در نیمه دوم سال برگزار خواهد شد و برای آن عده از روحانیون فاظلی كه موفق به شركت در كلاس آموزشی این ستاد نگردند،مجددا دورهای برای آنها برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام احسانی در خصوص فعالیتهای ستاد اقامه نماز استان در بعد پشتیبانی اظهار داشت: جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای نمازگزاران به خصوص در راههای ورودی و منتهی به استان با همكاری سایر دستگاهها اقدام به ساخت مساجد و نمازمخانههای خوبی نموده است كه از جمله این مساجد، مسجد بزرگ اهلالبیت(ع) واقع در ابتدای اتوبان قم ـ تهران میباشد كه مسافران بیش از 15 استان كشور كه از استان قم میگذرند جهت اقامه نماز از این مسجد استفاده میكنند و این مسجد دارای امكانات رفاهی و فرهنگی بسیار خوبی میباشد و در ایام خاص و مناسبتها، انواع بروشور و محصولات فرهنگی به صورت رایگاه به مسافران و زائران عرضه میشود.
وی افزود: فعالیتهای ستاد در غالب مسابقات سمعی بصری انتشارات پژوهشی، آموزشی، ارتباطات و تبلیغات، گردهمایی و مراسم و نمایشگاه برگزار گردیده است كه عبارتند از:
اجرای طرح «دوست من نماز» برای پیش دبستانیها و مقطع ابتدایی ـ اجرای طرح انس با نماز برای سایر مقاطع تحصیلی، برگزاری نمایشگاههای مختلف نماز در سطح شهر به ویژه مسجد بزرگ اهل البیت(ع) ابتدای اتوبان قم ـ تهران، تشكیل كانون نویسندگان نماز و موسسه سیمای نیایش در جهت همكاری افتخاری با اقامه نماز، مسابقات مختلف با عنوان تقلید و مرجع شناسی، كتابخوانی، لحظات ناشناخته، محراب نیاز، منادیان نور و ... برگزاری جشنهای تكلیف و كارگاه آموزشی پیرامون راهكارهای ترویج اقامه نماز در جامعه، اجرای طرح صحت قرائت نماز با همكاری مراكز فرهنگی، اجرای طرح اندیشههای سبز با هدف پاسخگویی به شبهات و سؤالات جوانان نسبت به نماز، برگزاری 9 دوره مسابقه تالیف كتاب نماز برای جوانان، تشكیل كمیسیونهای مختلف نماز با حضور كارشناسان مربوطه اعم از كمیسیون فرهنگی تبلیغی نماز؛ كمیسیون پژوهش و علمی نماز، كمیسیون آموزش و اقامه نماز، كمیسیون پشتیبانی و عمرانی اقامه نماز، تشكیل كتابخانه تخصصی نماز و نیایش، تهیه و تنظیم ویژه نامه مهربانتر از مادر و نشریه سیمای نیایش با موضوع نماز، ساخت فیلم مائده آسمانی در قم با موضوع نماز باران، برگزاری مراسم تجلیل از موذنین برگزیده و نویسندگان نماز.
دبیر ستاد اقامه نماز استان ادامه داد: فعالیتهای بسیار خوبی با همكاری دستگاههای اجرایی استان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز در ادارات استان انجام شده است كه عبارتاست از: برگزاری مسابقه كتابخوانی ویژه جوانان، برگزاری مسابقه كتابخوانی ویيه كاركنان دولت، گفتگوی طرح اندیشههای سبز، طرح پرسش و پاسخ جوانان برگزاری نشستهای دانشجویی، نماز ظهر عاشورا، مسابقه اذان، اجرای طرح تجلیل از خادمان نماز، برگزاری نمایشگاه عكس و كتاب، برگزاری شب شعر و خاطره نماز، جشن تكلیف، برگزاری نشستهای مشترك با ناشران و مولفان، تقویت كتابخانه تخصصی.
حجت الاسلام احسانی اضافه كرد: این ستاد با توجه به موقعیت و وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمكران با همكاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم و جوانان علاقمند به اهل بیت و نماز در اوقات نماز صبح و ظهر و شب در حرم مطهر و مسجد جمكران برای برپایی هر چه با شكوهتر برگزار شدن نماز جماعت و دعوت از زائران به اقامه نماز و فعالیتهای فرهنگی در این زمینه اقدامات لازم انجام داده است.
وی با اشاره به یكی از فعالیتهای این ستاد كه در زمینه كشوری میباشد، اظهار داشت: پرسش و پاسخ پیراون موضوعات نماز و مهدویت به صورت پست جواب قبول برگههایی آماده شده است كه مراكز آموزش عالی و مدارس سراسر كشور اسال میشود و افرادی كه سؤال در زمینه فلسفه نماز، احكام نماز و آثار ناز دارند، میتوانند سؤال خود را نوشته و داخل پاكت انداخته و به صورت رایگاه به این مركز بفرستند و جواب خود را پس از تحقیق لازم برای آنها ارسال میگردد.
همچنین در رابطه با مسائل مهدویت، چنانچه افرادی سؤالی داشته باشند، میتوانند از طریق پست جواب قبول با ما مكاتبه نمایند و جواب خود را دریافت نمایند.

1. اعزام ائمه جماعات روحانی مدارس جهت شركت در دورههای آموزشی نماز به مشهد مقدس با همكاری آموزش و پرورش؛
2. برگزاری دوره آموزشی ائمه جماعات به مدت 40 ساعت در استان؛
3. برگزاری آزمون غیر حضوری ائمه جماعات مدارس استان؛
4. برگزاری دوره آموزشی حضوری برای فعالین اقامه نماز دستگاههای اجرایی استان قم با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مدت 18 ساعت؛
5. تبلیغات گسترده در سطح استان در خصوص برگزاری نهمین مسابقه تالیف كتاب نماز؛
6. تشكیل جلسات فصلی رابطین اقامه نماز استان در هر فصل از سال؛
7. برپایی همایش ائمه جماعات مدارس استان؛
8. هماهنگی با ادارات استان جهت برگزاری مسابقات احكام نماز برای كاركنان و خانوادههای محترم آنان؛
9. هماهنگی با انجمن اولیاء و مربیان جهت اختصاص بعضی از موضوعات جلسات انجمن به توسعه و ترویج فرهنگ نماز؛
10. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ نماز در مدارس نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان؛
11. همكاری با ستاد تفسیر قرآن در جهت برگزاری مسابقات تفسیر قرآن كریم در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه در سطح حوزه علمیه قم؛
12. همكاری در برپایی نماز ظهر تاسوعا و عاشورا و نصب پلاكارد و پوستر در این زمینه در سطح شهر و روستا به ویژه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و خیابانهای منتهی به حرم؛
13. همكاری در برگزاری مراسم جشن تكلیف مدارس و آموزش كاربردی مفاهیم نماز؛
14. حضور فعال در جلسات مرتبط با موضوع نماز در دستگاههای اجرایی استان؛
15. برگزاری نمایشگاه عكس و محصولات فرهنگی نماز به ویژه در مسجد بزرگ اهل البیت(ع) برای زائرین و مجاورین؛
16. بازدید از نمازخانههای بین راهی استان؛
17. تهیه و ارسال برنامههای اجرایی مربوط به موضوعات عمومی و تخصصی نماز ادارات به رابطین نماز در دستگاهها؛
18. هماهنگی با صدا و سیما و رادیو معارف جهت تبلیغات گسترده نماز در برنامه تولیدی استانی و كشوری؛
19. كمك در ساخت نمازخانههای مدارس؛
20. همكاری با سازمان آموزش و پرورش استان در اجرای مسابقه بزرگ مرجع شناسی، آشنایی با مفاهیم تقلید؛
21. هماهنگی با مطبوعات محلی استان به منظور ترویج امر مقدس نماز؛
22. همكاری مستمر با دستگاهها در زمینه گسترش فرهنگ نماز در ادارات؛
23. بازدید از نمازخانههای دستگاههای اجرایی و مدارس استان؛
24. چاپ بروشور مختلف با موضوع نماز به ویژه طرح احكام نماز مسافر و اهداء بر آن به مسافران و زائران؛
25. چاپ ویژه نامه اجلاس سراسری نماز توسط روزنامه ایمان قم با موضوع ـ احكام فقهی نماز ـ نماز و جمكران، نماز و حضرت معصومه(س)؛
26. پذیرایی اردوها و كاروانهای راهیان نور و دانشجویی از سراسر كشور جهت اسكان و استراحت در مسجد بزرگ اهل البیت و اجراء برنامههای فرهنگی؛
27. كسب مقام اول توسط جوانان قمی در مسابقه تالیف كتاب نماز در رشته شعر و پوشش مناسب آن جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز در بین جوانان؛
28. برگزاری جلسات گفتگوی اندیشههای سبز در تعدادی از مدارس جهت مشاركت دانش آموز در امر تحقیق و پژوهش نماز؛
29. همكاری با دانشگاهها به ویژه دانشگاه علوم پزشكی قم جهت مشاركت دانش آموز در امر تحقیق و پژوهش نماز؛
30. همكاری با دانشگاهها به ویژه دانشگاه علوم پزشكی قم جهت برگزاری نشستهای دانشجویی نماز؛
31. اجرای طرح پست جواب قبول پاسخ به سؤالات نماز و مهدویت در سراسر كشور؛
32. اجرای طرح شناسایی موذنین 14 تا 29 سال و تجلیل از آنها در هفته دولت با حضور مسئولین استانی؛
33. اجرای طرح صحت قرائت نماز در نمایشگاههای فرهنگی از جمله نمایشگاه هفته دولت و مسجد اهل البیت(ع)؛
34. اجرای طرح دوست من نماز برای كودكان و طرح انس با نماز، قرآن و مسجد ویژه نوجوانان و جوانان در مدارس؛
35. برگزاری جلسه با موضوع نمازو نیروهای مسلح با هدف بررسی نحوه اجرا و طرح منزلت نماز و نحوه تعامل ائمه جماعات با نیروی انتظامی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی؛
36. پیگیری برای اجرای طرح تعطیلی هسته مركزی شهر برای نماز اول وقت؛
37. تشكیل و ثبت كانون نویسندگان نماز با حضور جوانان موفق ؛ 9 دوره شركت كننده در مسابقات تالیف كتاب نماز.(ب/721)

 

 


حضور محترم
سلام علیكم
با احترام، خبر جلسه ستاد اقامه نماز با موضوع «نقش تشكلهای غیر دولتی جوانان در راستای ترویج فرهنگ نماز» با حضور نماینده سازمان ملی جوانان استان در محل ستاد اقامه نماز استان قم برگزار شد؛
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین احسانی دبیر ستاد اقامه نماز استان با اشاره به فعالیتهای ستاد اقامه نماز استان كه بیشتر با محوریت جوانان برگزار میشود به دو تشكل غیر دولتی فعال در امر نماز: 1. موسسه سیمای نیایش؛ 2.كانون نویسندگان نماز اشاره نمودند. و افزودند نماز وسیله عروج انسان به كمالات معنوی و روحی است و هیچ وسیلهای استوارتر و محكمتر از نماز برای ایجاد ارتباط بین جوان و خداوند متعال وجود ندارد چرا كه با نماز است كه انسان میتواند شخصیت اصیل و هویت عزتمند خود را بازیافته و راه رستگاری را بیابد. هدف را پید كند و در مسیر آن گام بردارد.
دبیر ستاد اقامه نماز خاطر نشان ساخت در حال حاضر ائمه محترم جماعات در مدارس قم در مقاطع مختلف تحصیلی با قشر نوجوان و جوان ارتباط دارند و ضمن اقامه نماز جماعت را با  آثار و بركات نماز و معارف اسلامی آشنا میكنند.
در ادامه آقای معلمی مشاور استاندار و مدیر سازمان ملی جوانان استان قم، در سخنانی به بیان دیدگاههای خود در امر ترویج و تعمیق گسترش فرهنگ نماز در بین جوانان پرداختند و تاكید كردند: نماز بازدارنده از بدیهاست ولی باید تلاش كرد آثار و بركات نماز آنگونه كه باید باشد، در میان نماز گزاران جوان مشاهده شود.
آقای معلمی با قدردانی از همكاری ستاد اقامه نماز و موسسه نیایش، آمادگی سازمان ملی جوانان را در اجرای طرحهای نماز در جوان اعلام نمود و تاكید كردند تلاش ما برای تقویت بنیه علمی و مذهبی جوانان، ارتباط مستحكم بین خانه و مسجد و مراكز فرهنگی است.
در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر شد با مشاركت ستاد اقامه نمازو سازمان ملی جوانان برنامههای زیر اجرا شود:
1. برگزاری مسابقه كتابخوانی نماز ویژه جوانان؛
2. اجرای طرح پرسش و پاسخ جوانان پیرامون نماز و تشكیل كمیسیونهای علمی مرتبط با موضوع نماز با حضور جوانان؛
3. اجرای طرح برگزاری نشستهای دانشجویی با موضوع نماز؛
4. اجراء مسابقه اذان و تجلیل از موذنین جوان استان؛
 

 

5. برگزاری نمایشگاه عكس و كتاب نماز با همكاری دبیران تشكلهای غیر دولتی استان؛
6. برگزاری مراسم شب شعر و خاطره نماز با حضور شاعران جوان و خاطرات نماز عزیزان رزمنده و آزاده در دوران دفاع مقدس؛
7. برگزاری مسابقه بهترین عكس نماز و نیایش؛
8. برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار مربوط به نماز و نیایش با عنوان اندیشههای سبز؛
9. تهیه تراكت و بروشورهای مناسب با موضوع نماز و ارسال آن به تشكلهای غیر دولتی جوانان؛
10. همكاری و اطلاع رسانی در زمینه برگزاری مسابقه بزرگ و كشوری تالیف كتاب نماز كه امسال دهمین مرحله آن به مدت سه ماه از تابستان آغاز میشود.
11. برگزاری یك همایش استانی با عنوان، مسجد، نماز و جوانان در مسجد بزرگ اهل البیت(ع).(ب/724)

 


رياست/مدیركل محترم 
سلام علیكم
با احترام،نظر به برگزاری اولین گردهمایی رابطین اقامه نماز ادارات،نهادها و سازمانهای استان در سال جاری مستدعی است به رابط محترم نماز آن دستگاه اعلام فرمائید تا در این مراسم شركت نمایند.
ضمنا به پیوست مجموعه فعالیتهای عمومی و اختصاصی توسعه و ترویج فرهنگ نماز در دستگاههای اجرایی در سال 1386 (سال اتحال ملی و انسجام اسلامی) جهت اطلاع و پیگیری حضورتان ارسال می گردد.
مكان:
زمان:
موضوع:
1- خیر مقدم توسط میزبان(.....................).
2- سخنرانی دبیر محترم ستاد اقامه نمازاستان.
3- ارائه گزارش عملكرد فعالیتهای اقامه نماز چند دستگاه اجرایی.
تجلیل از نفرات برتر مسابقه كشوری تالیف كتاب نماز.

 


استاندار محترم جناب آقای مهندس محتاج
سلام علیكم
با احترام،خواهشمند است در اولین جلسه فصلی شورای اقامه نماز استان كه به ریاست استاندار محترم جناب آقای مهندس محتاج برگزار می شود شخصا شركت فرمائید.

  زمان: سه شنبه مورخ 11/2/86 ساعت 45/19 
مكان: سالن جلسات استانداری.

دستور جلسه:
1- بررسی فعالیتهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی در سال 1386 (سال اتحال ملی و انسجام اسلامی)
شامل:الف-تمهیدات فرهنگی. ب- تمهیدات مدیریتی.ج-و تمهیدات فیزیكی.

2- نحوه تعامل و مشاركت دستگاههای اجرایی استان با ستاد اقامه نماز در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز
(شامل: 1- مسابقه كتابخوانی نماز ویژه جوانان و كاركنان دولت 2- اجرای طرح پرسش و پاسخ جوانان پیرامون نماز3- اجرای طرح برگزاری نشستهای دانشجویی 4- مسابقه اذان 5- اجرای طرح تجلیل از خادمان نماز6- برگزاری نمایشگاه عكس و كتاب ویژه نماز 7- برگزاری شب شعرو خاطره نماز 8- نشست ناشران و مولفان كتاب نماز)

3-  گزارشی از خدمات رفاهی و فرهنگی مسجد اهل البیت (علیهم) واقع در ابتدای بزرگراه قم - تهران و بررسی نیازمندیهای آن در راستای خدمات رسانی مطلوب،به زائرین و مجاورین حضرت معصومه (سلام اله علیها).(ب/728 )

 

 

مدیرمحترم اوقاف و امور خیریه استان قم
 جناب حجت الاسلام والمسلمین هاشمی
سلام علیكم
با احترام،با توجه به برگزاری گردهمایی رابطین اقامه نماز ادارات،نهادها و سازمانهای استان قم مستدعی است دستور فرمائید همكاری لازم در خصوص میزبانی جلسه مبذول گردد.
زمان: 1/5/86  ساعت 5/9 الی 11  صبح. (س/758 )

 

بخشدار محترم كهك
سلام علیكم
با احترام پیرو تاكید فرماندار محترم جناب آقای نیكان قمی مبنی بر ضرورت تشكیل شورای اقامه نماز در بخشها مستدعی است دستور فرمائید در اولین فرصت شورای اقامه نماز با تركیب افراد زیر تشكیل و زمان آن با هماهنگی اقامه نماز به اعضاء اعلام گردد.
1- امام جمعه 2- بخشدار3- نماینده سازمان تبلیغات،كمیته امداد،شهردار،جهاد كشاورزی،آموزش و پرورش،بسیج،تربیت بدنی،شورای اسلامی.(ب/737) 

 

 

 

مشاور استاندارو مدیر محترم سازمان ملی جوانان جناب آقای معلمی

سلام علیكم

با احترام پیرو جلسه قبلی در مورد فعالیتهای نماز و عطف به نامه شماره 11246 مورخ 15/2/85 خطاب به موسسه سیمای نیایش شرح مختصری از فعالیتهای پیشنهادی كه برای تابستان تصمیم به اجراء داریم جهت اظهار نظر و بررسی تقدیم می گردد.
                                            الف- عنوان : مسابقه اذان؛
اهداف: 1- ترویج واشاعه فرهنگ اذان به عنوان اولین اصل و آوای ملكوتی نماز     
2- شناسایی موذنین خوش صدا واستفاده ازآنها در برنامه های مختلف استانی
زمان اجراء: در طول تابستان.
مكان جراء: مسجد اهل البیت یا سالن اجتمات فرهنگسرای جوان.
گستره فعالیت:شهرستان قم.
دستگاههای همكار بستگی به صلاحدید: امور مساجد- سازمان تبلیغات - كانونهای مساجد........
                                          ب - عنوان: مسابقه كتابخوانی ویژه جوانان؛
اهداف: 1- رشد آگاهی و شناخت پیرامون  تاثیرگزاری نماز در بین جوانان و نوجوانان.
2- تقویت روحیه مطالعه و تقویت انگیزه در راستای نماز.
زمان اجراء: تابستان.
مخاطبین: جوانان 14 الی 29 سال عضو تشكلهای غیردولتی و فرزندان كاركنان دولت.(/ب738)
                                          ج- عنوان برنامه ها:جلسات پرسش و پاسخ جوانان؛
اهداف:1- بالا بردن سطح آگاهی دانشجویان وجوانان و دانش آموزان نسبت به مسائل دینی.
2- رفع شبهات و پاسخ به سوالات دینی و ترویج فرهنگ نماز.
3- گشودن باب گفت وگو،مفاهمه و تعامل فكری با محوریت نماز و نیایش.
مكان:در سطح پایگاههای تابستانی و مساجد.
                                         د- عنوان برنامه :تشكیل فروشگاه محصولات فرهنگی نماز؛
اهداف:بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی بازدید كنندگان از طریق ارائه اقلام و محصولات فرهنگی نماز.
مكان: مسجد بزرگ اهل البیت ابتدای بزرگراه قم تهران .
                                      

                                            ه- عنوان برنامه:جشن تكلیف؛
اهداف: 1- ایجاد زمینه شناخت نسبت به مباحث اعتقادی.2- تقویت زمینه مسولیت پذیری دینی و فعالیتهای مذهبی.
مخاطبین: نوجوانان عضو تشكلهای غیردولتی.
                             
                               و:عنوان برنامه:برگزاری دوره آموزش كوتاه مدت صحت قرائت نماز و احكام آن؛

اهداف: 1- ترویج و اشاعه و تعمیق بخشیدن به فرهنگ نماز در جامعه.
2- آشنایی جوانان با شیوه های ترویج نماز در جامعه.
3- كشف استعدادها و كوشش در جهت تقویت آنها.
                                                    ن- عنوان برنامه:اردوی یك روزه ویژه فعالان نماز؛
 هدف:1- تجلیل از خادمین نماز.
2- قدردانی از تلاشگران امر نماز.
3- ایجاد انگیزه در بین اقشار مختلف در راستای اهتمام به اشاعه امر مقدس نماز.
                                                 چ- چاپ و نشر بروشور،تراكت و پوسترنماز،عفاف،نیایش و.....
اهداف: 1- رشد و تقویت اطلاعات و پرورش استعدادهای افراد.
2- ایجاد انگیزه و شور و نشاط معنوی و روحیه مطالعه در افراد.
                                                 ط- مراسم شب شعر و خاطره نماز با فراخوان قبلی؛
اهداف: 1- استفاده از هنر وجوانان شاعر و هنرمنددر راستای امر نماز.
2- جمع آوری آثار شعری و ادبی جوانان در مورد نیایش. 

 


معاون محترم اداری مالی و پشتیبانی ستاد مركزی اقامه نماز
سلام علیكم
با احترام، عطف به نامه شماره 546 مورخ 18/2/86 بدینوسیله برادران محمد رضا براتی حسابدار و محمود لطفیان سرگري
 كارشناس فرهنگی و آموزش جهت اعزام به دوره آموزش مشهد مقدس به حضور معرفی كردند.(ب/740 )


مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان قم
سلام علیكم
با احترام نظر به برگزاری نمایشگاه محصولات فرهنگی نماز و نیایش در مسجد بزرگ اهل البیت(ابتدای بزرگراه قم تهران) كه دهم خردادماه لغایت پایان شهریورماه دایر می باشد مستدعی است دستور فرمائید 130متر چادر به صورت امانی در اختیار ستاد اقامه نماز قرار گیرد.. (ب/742) 


مدیر كل/ریاست: محترم
سلام علیكم
با احترام، با آرزوی توفیق الهی و ضمن تقدیر و تشكر از فعالیت های اقامه نماز آن دستگاه خواهشمند است دستور فرمایید نمون برگ پیوست را (نمون برگ شماره 1) كه گزارش عملكرد ستاد اقامه نماز دستگاههای اجرایی استان در سال 1385 می باشد،به دقت تكمیل و حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 30/4/86  به این ستاد ارسال شود.
ارسال نمون برگ تكمیل شده كه با امضاء حضرتعالی در ذیل آن تایید می شود در موعد مقرر به این ستاد جهت ارسال به دفتر قائم مقام محترم ستاد اقامه نماز كشور و نماینده محترم رئیس جمهور در اقامه نماز مورد تاكید و موجب امتنان است.(ب/315)

 

حضور محترم
سلام علیكم
با احترام پیرو نامه شماره 80593 مورخ 4/4/86  به منظور بهره مندی از نظرات و پیشنهادهای كارشناسان و نخبگان علمی و فرهنگی استان قم كارگاه نماز و خانواده با اهداف و موضوعات زیر  تشكیل می گردد.

 الف- اهداف:                                                                                        
1)- تبادل افكار و نظرات كارشناسان حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت درباره ترویج و توسعه فرهنگ نماز.                    2)-  بهره مندی از دیدگاههای دست اندركاران تربیت دینی در خانواده با محوریت نماز.
3)- بسترسازی و ظرفیت شناسی برای مربیان و معلمان و مروجین امر نماز.

ب- موضوعات:
1)- ارائه راهكارهای علمی و قابل دست یابی دعوت فرزندان به نماز با تاكید بر نقش الگویی پدر و مادر.
2)- تبیین نقش خانواده به عنوان نخستین مكتب تربیتی فرزندان در نهادینه كردن فرهنگ اقامه نماز.
3)- تبیین تاثیر نماز در خوشبختی و سعادت مندی خانواده.
4)- چگونگی ایجاد هم سویی بین خانواده،مدرسه و جامعه در ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
5)- راه های جذاب سازی، آموزش نماز به فرزندان در خانواده.
6)- تبیین  نقش الگویی خانواده آسمانی حضرت علی (علیه السلام) و حضرت زهراء(سلام الله علیها)در ترویج فرهنگ نماز در خانواده.
7)- ارائه راهكارهای علمی و قابل دست یابی نقش نماز در اتحاد ملی و انسجام اسلامی با محوریت  خانواده دینی.   
لذا مستدعی است دستور فرمائید كارشناس امور خانواده آن مركز پس از مشورت با كارشناسان مربوطه:
در جلسه ای كه به همین منظور برگزار می گردد شركت فرمایند و در صورت امكان مطالب جمع آوری شده را به شماره 7732053 فاكس نمایند.
زمان:یكشنبه 31/4/86 ساعت 30/8 صبح؛
مكان:قم خیابان شهداء(صفائیه)كوچه 24 فرعی اول پ 16 ؛  (س/754)  

 

 

مشاور محترم وزیر و مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم
سلام علیكم

با احترام، به پيوست تصویر نامه شماره 34705 /1 مورخ 17/12/85 وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی متضمن عناوین واولویت  فعالیت های فرهنگی ، هنری ، سینمایی و مطبوعاتی و ضمائم مربوطه جهت اطلاع و پیگیری موضوع فعالیتهای ستاد اقامه نماز در دستگاههای اجرایی از محل نیم درصد بودجه دستگاهها (فضایل اخلاقی)به ویژه فعالیتهای آموزشی نماز كاركنان با استناد به ردیف 2 از عناوین فعالیتها ایفاد مي‌گردد.
مقتضی است دستور فرمائید طبق صلاحدید جهت اجرای فعالیتها و برنامه های فرهنگی و آموزشی نماز در دستگاههای اجرایی استان از محل بودجه فضایل اخلاقی،پیگیری لازم معمول و گزارش اقدامات انجام شده (موضوع تبصره بند 3 ضوابط اجرایی) جهت انعكاس  به دفتر قائم مقام محترم ستاد اقامه نماز كشور و نماینده محترم رئیس جمهور در امر اقامه نماز به این ستاد ارسال گردد.(س/755)


ريئس محترم سازمان آموزش و پرورش استان قم جناب آقای امین جعفری
سلام علیكم
با احترام،ضمن تقدیر و تشكر از همكاری حضرتعالی در امر توسعه و ترویج اقامه نماز پیرو مكاتبات قبلی درمورد آموزش ائمه محترم جماعات مدارس درمشهد مقدس به استحضار می رساند.
1- ترتیبی اتخاذ شود تا در اسرع وقت زمان اعزام ائمه محترم  جماعات مدارس استان قم به نواحی اعلام و اطلاع رسانی به موقع برای حضور مدعوین انجام شود.
ورود به مركز جمعه 19/5/86
شروع آموزش شنبه 20/5/86
پایان آموزش چهارشنبه 24/5/86
خروج از مركز پنج شنبه 25/5/86

2- با توجه به 80 نفر سهمیه استان قم مستدعی است دستور فرمائید نسبت به تهیه وسیله ایاب و ذهاب و پذیرائی بین راه اقدام لازم به عمل آید.
3- داوطلبانی كه كارمند رسمی آموزش و پرورش هستند تصویر حكم كارگزینی خود را همراه داشته باشند.
4- تاكید شود تا داوطلبان وسایل شخصی خود را همراه داشته با شند و از آوردن افراد همراه اجتناب كنند. (س/757 )

 

 

مدیر كل محترم صدا وسیمای مركز قم 
 سلام علیكم
با احترام،با توجه به برگزاری گردهمایی رابطین اقامه نماز ادارات،نهادها و سازمانهای استان قم مستدعی است دستور فرمائید نسبت به پوشش خبری این مراسم همكاری لازم مبذول گردد.
زمان: 1/5/86  ساعت 5/9 الی 11  صبح؛
مكان: انتهای خ چهارمردان،اداره كل اوقاف و امور خیریه استان؛
سخنرانان:
1-آقای قمی فرماندار محترم قم؛
2-حجت الاسلام والمسلمین هاشمی مدیر كل اوقاف و امور خیریه استان؛
 3-حجت الاسلام والمسلمین احسانی دبیر ستاد اقامه نماز استان؛ (س/758

 


مدیرمحترم مركز تربیت مربی كودكان و نوجوانان دفتر تبلیغات اسلامی جناب حجت الاسلام والمسلمین راستگو
سلام علیكم
با احترام،با توجه به برگزاری مراسم تجلیل از نویسندگان برگزیده نهمین مسابقه تالیف كتاب نماز خواهشممند است دستور فرمائید سالن اجتماعات آن مركز در روز پنج شنبه مورخ 28/4/86 از ساعت 9 الی 11 در اختیار ستاد اقامه نماز استان قم قرار گیرد.(س/763 )

 


مدیركل محترم صدا و سیمای مركز قم
سلام علیكم
با احترام،نظر به برگزاری مراسم تجلیل از نویسندگان برگزیده نهمین مسابقه تالیف كتاب نماز(نویسندگان جوان و جوانان نویسنده) خواهشممند است دستور فرمائید نسبت به انعكاس خبری آن اقدامات لازم مبذول گردد.

زمـان: پنج شنبه 28/4/86 ساعت 9 الی 11صبح.
مكان: قم خ شهداء(صفائیه) كوچه 22 مركز تربیت مربی كودكان و نوجوانان.(س/764 )

 


جناب آقای عبداللهی مشاورمحترم استاندارو دبیر ستاد اقامه نماز
 استان خراسان رضوی
 سلام علیكم
با احترام،عطف به نامه شماره 470/11 مورخ 27/4/86 به استحضار می رساند، تعداد نیروهای اعزامی استان قم 80 نفر برادر می باشند كه روز جمعه مورخ 19/5/86 در مركز تربیت معلم شهید بهشتی پذیرش می شوند و روز پنجشنبه مورخ 25/5/86 نیز از مركز خارج خواهند شد.(س/765 )

 

 

معاونت محترم فرهنگ و پژوهش ستاد مركزی اقامه نماز
 آقای دكتر حیدری
سلام علیكم
با احترام،عطف به نامه شماره 1006 مورخ 8/3/86 به پیوست رسید هدیه آقای امیر اكبرزاده و گزارش مراسم تجلیل از شركت كنندگان و تقدیر از برگزیدگان نهمین دوره مسابقات سراسری تالیف كتاب نماز حضورتان تقدیم می گردد،ضمنا پوشش خبری مراسم از شبكه استانی صدا وسیما،مطبوعات محلی و سایت های خبری
من جمله ایكنا و آینده روشن و سایت صلاه انجام شده است. (س/766 )

 

معاون محترم اداری مالی و پشتیبانی ستاد مركزی اقامه نماز و مسئول محترم كمیته گروههای كاری اجلاس شانزدهم نماز جناب آقای آقا بابایی
سلام علیكم
با احترام عطف به نامه ی شماره 1459 مورخ 31/3/86 به منظور بهره‌مندی از نظرات و پیشنهادهای كارشناسان و نخبگان علمی و فرهنگی استان قم كارگاه نماز و خانواده در روز یكشنبه مورخ 31/4/86 تشكیل گردید: كه گزارش آن در قالب (الف: مشكلات)؛( ب: راه‌حلها) به این شرح تقدیم می‌گردد:
ضمناً اعضای كارگروه وشامل 1ـ دبیر ستاد اقامه نماز استان .2ـ كارشناس فرهنگی و آموزشی ستاد اقامه نماز .3ـ مسئول انجمن و اولیاء و مربیان سازمان آموزش و پرورش استان .4- نماینده مدرسین آموزش خانواده. 5ـ نماینده دانشگاه. 6ـ بسیج خواهران سپاه منطقه قم. 7ـ مشاوره امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی .8 ـ كارشناس تولید برنامه های خانواده صداو سیما. از جمله اعضای كار گروه بودند كه طبق نظر اعضاءِ آقای كیان‌پور مسئول انجمن اولیا و مربیان سازمان آموزش و پرورش استان قم به عنوان دبیر كمیسیون نماز و خانواده انتخاب شدند.(س/767 )

 


مدیر كل/ریاست محترم
سلام علیكم
با احترام،پیرو نامه شماره 80593  مورخ 5/4/86 مبنی بر ارسال نمون برگ ارزیابی نهایی عملكرد دستگاههی اجرایی استان در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ نماز و با توجه به  طبق تاكید فرماندار محترم در جلسه 1/5/86 رابطین اقامه نماز در اداره كل اوقاف و امور خیریه،مستدعی است با توجه به اتمام مهلت ارسال فرم ارزیابی نماز دستور فرمائید حداكثر تا تاریخ دوشنبه 8/5/86 فرم مربوطه به شماره 7732053 نمابر گردد.(س/768 )

 

ستاد مركزی اقامه نماز
سلام علیكم
با احترام،با توجه به درخواست بعضی از رابطین اقامه نماز ادارات،نهادها و سازمانهای استان قم برای دوره آموزشی نماز خواهشمند است نسبت به ارسال تعداد5 بسته آموزشی دوره ترویج نماز ویژه كاركنان دولت به ستاد اقامه نماز استان قم اقدام فرمائید.(س/769 )

 

 

معاون محترم آموزش ستاد مركزی اقامه نماز جناب آقای كاشی  
سلام علیكم
با احترام،پیرو تماس تلفنی آقای وفایی موارد زیررا به استحضار می رساند: 
1- ارزشیابی مربوط به قرائت قرآن كریم همكاران ستاد اقامه نماز در سال گذشته توسط دبیر ستاد اقامه نماز استان انجام گرفته است.
2- برنامه آموزش رسمی در سه ماه اول سال نداشتیم اما مقدمات برگزاری دوره آموزشی ائمه جماعات مدارس در مشهد مقدس انجام شده است.  (س/770 )

 


ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 جناب آقای مهندس طباطبایی
سلام علیكم
با احترام،به استحضار می رساند در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز جهت دوره های آموزشی نماز یك بسته آموزشی برای آشنایی پرسنل بعنوان نمونه خدمتتان تقدیم می گردد.
مقتضی است در صورت نیاز با ستاد اقامه نماز استان تماس حاصل نمائید. (س/771 )

 

 


ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان
 جناب حجت الاسلام والمسلمین ایرانی
سلام علیكم
با احترام،به استحضار می رساند در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز جهت دوره های آموزشی نماز یك بسته آموزشی برای آشنایی پرسنل بعنوان نمونه خدمتتان تقدیم می گردد.
مقتضی است در صورت نیاز با ستاد اقامه نماز استان تماس حاصل نمائید. (س/772 )

 

 

 

 


گردهمایی رابطین اقامه نمازادارات،
سازمانهاو نهادهای استان قم
آبان 86(سال اتحاد ملّي و انسجام اسلامي)
سازمان بازرگاني استان قم
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدرس ستاد اقامه نماز:
قم، خ شهدا(صفاییه)، كوچه 24،فرعي اول سمت چپ
 پلاك 16، ستاد اقامه نماز استان قم
آدرس مسجد اهل البیت(ع):
اول بزرگراه قم ـ تهران ، مسجد اهل البیت(ع)
سایت: www.salat.ir   و www.setadenamaz.ir ؛
وبلاگ: http://qomnamaz.blogfa.com ؛
تلفن و نمابر: 7732053
1 نماز ستون دین است؛
2 نماز فرمان خداوند است؛
3 نماز كلید خوشبختی و شفاعت است؛
4 نماز كلید بهشت و امید به سرنوشت است؛
5 نماز اولین سؤال قیامت است؛
6 نماز برای دین به منزله سر است برای بدن؛
7 نماز پرچم اسلام و كوبنده شیطان است؛
8 نماز شوینده گناهان است؛
9 نماز بدیها را میزداید؛
10 نماز موجب دوری از عذاب الهی است؛
11 نماز موجب نزدیكی به خداست؛
12 نماز باران رحمت الهی است؛
13 نماز یاد خداوند و سیمای مكتب است؛
14 نماز پیمان خداوند و امانت الهی است؛
15 نماز موجب نورانیت دل مؤمن است؛
16 نماز نور مؤمن و نشانه ایمان است؛
17 نماز نشانه پرهیزكاری است؛
18 نماز از نشانههای نیكوكاران است؛
19 نماز عامل خروج از غفلت است؛
20 نماز مایه آرامش روح است؛
21 نماز محبوب ترین عمل و كلید رستگاری است؛
22 نماز، مایه دوری از خودپسندی است؛
23 نماز موجب دوری از بی تابی است؛
24 نماز موجب دوري از شيطان است؛
25 نماز ياور انسان در سختي‌هاست؛
26 نماز مایه گشایش درهای آسمان است؛
27 نماز مایه استجابت دعاست؛
28 نماز سرچشمه همه پاكیهاست؛
29 نماز فاصله میان بندگی و شرك است؛
30 نماز مایه نیكویی چهره است؛
31 نماز موجب نزول بركات و خوبیهاست؛
32 نماز عامل آسایش قبر است؛
33 نماز چراغ تاریكی قیامت است؛
34 نماز معراج مؤمن است؛
35 نماز بر هر كاری مقدم است؛
36 نماز خانه اخلاص است؛
37 نماز درمان بخل است؛
38 نماز قلعه نمازگزار و نور خانه است؛
39 نماز اسلحه مؤمن است؛
40 نماز ركن شخصیت مؤمن است؛
41 نماز هدیه مؤمن به خداست؛
42 نماز زینت اسلام است؛
43 نماز برترین عبادت است؛
44 نماز مایه ترقی درجه مؤمن است؛
45 نماز معيار قبولي اعمال است؛
46 نماز مايه دعاي فرشتگان است؛
47 نماز كلید غفران الهی است؛
48 نماز روشنی چشم پیامبر(ص) است؛
49 نماز معیار قبولی اعمال است؛
50 نماز مایه دعای فرشتگان است؛
51 نماز باعث توجه خدا به مؤمن است؛
52 نماز مظهر خدمت به خداوند است؛
53 نماز مایه تابش انوار الهی است؛
54 نماز كلید تواضع است؛
55 نماز اولین وظیفه یك مسلمان است؛
56 نماز میراث پیامبران است؛
57 نماز كلید رفع بلاست؛
58 نماز بهترین وسیله برای دعوت مردم به حق است؛
59 نماز عطیه الهی است؛
60 نماز پلی است به سوی جامعهای سالم و پاك؛
61 نماز بهترین توسل و كلید احسان است؛
62 نماز موجب راحتی مرگ است؛
63 نماز كلید رفع حاجات است؛
64 نماز افضل واجبات است؛
65 نماز آخرین وصیت انبیاء است؛
66 نماز تجلی هدف خلقت است؛
67 نماز علامت بندگی خداست؛
68 نماز موجب خير دنيا و آخرت است؛
69 نماز یعنی سخن گفتن با خداوند؛
70 نماز منشأ پاداش الهی است؛
71 نماز نیكوترین تصویر خلقت است؛
72 نماز بهترین راه برای لقای پروردگار است؛
73 نماز خلوتگه انسان به خداست؛
  عناوین كلی فعالیتهای عمومی دستگاههای اجرایی
   در جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سال 1386
الف. تمهیدات مدیریتی:
1. بررسی و تجدید نظر در ساختار ستاد اقامه نماز؛
2. تشكیل جلسه شورای اقامه نماز اداره؛
3. صدور دستور العمل اداری درباره رعایت 20 دقیقه زمان قانونی اقامه نماز جماعت و حذف برنامههای مزاحم با نماز اول وقت؛
4. تشكیل جلسات توجیهی انگیزشی مدیران و كاركنان درباره نماز؛ 
5. تامین امام جماعت؛
6. انتخاب نماز گزار و فعالین نمونه نماز؛
7. ایجاد و تكمیل و به هنگام نمودن بایگانی رایانهای مخصوص فعالیتهای نماز.
ب. تمهیدات فرهنگی:
1. تحت پوشش بردن 25% از كاركنان در برنامههای آموزش نماز؛
2. تشكیل كارگاه آموزشی، مشاركتی درباره نماز؛
3. اجرای مسابقه كتابخوانی با موضوع نماز برای كاركنان و با رعایت گروههای سنّی برای خانواده كاركنان؛
4. تهیه و اهداء هدایای مناسب به فرزندان كاركنان كه به سن تكلیف میرسند(جشن تكلیف)؛
5. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ درباره نماز به ویژه در اردوهای فرهنگی فرزندان؛
6. برگزاری جشنواره فرهنگی با موضوع تقلید و مرجع شناسی برای فرزندان پرسنل در قالب مقاله نویسی و پژوهشی؛
7. برگزاری جشنواره هنری با موضوعات مورد علاقه پرسنل و خانودههایشان با موضوع نماز؛
8. تهیه و توزیع كتاب و CD و نوار آموزش با موضوع نماز در بین كاركنان و خانوادهها؛
9. اجرای مسابقه بهترین موذن؛
10. اختصاص 5% از ظرفیت نشریات داخلی به موضوع نماز؛
11. اختصاص یك مكان مناسب دائمی و در معرض دید عموم كاركنان برای معرفی محصولات نماز؛
12. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با موضوع نماز بین كاركنان در مناسبتهای مختلف.
ج. فعالیتهای فیزیكی:
1. احداث نمازخانه؛ 2. تعمیر و تجهیز و بهسازی نمازخانهها.
موضوعات دهمین مسابقه سراسری تاليف كتاب نماز:
1- نماز،جوان و مديريت زمان.
2- نخستين نمازم .......
3- نقش نماز در ايجاد وحدت ملي و انسجام اسلامي.
4- نقش پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در ايجاد وحدت.
5- نماز،جوان،بندگي و عشق.
6- نماز و هنر(تبيين شان و روح و گستره‌ي تاثير نماز،در جان فرد و اجتماع ، با شيوه‌هاي رساي هنري).
7- تاثير نماز بر انسجام خانواده.
8- نقش نماز در رشد اخلاقي و معنوي فرزندان.
9- انتظار جامعه از انسان نمازگزار.
10- نقش نماز جمعه در ايجاد انسجام اسلامي.

 


قالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ-: 

خَمسُ صلوات،مَن حافَظَ علیه كانَت له نورا وَ برهان وَ نجاه یَومَ القِیامَ؛

كسی كه برنمازهای پنجگانه محافظت و مراقبت نماید،این نمازها برای او در قیامت نور و وسیله نجات خواهد بود.      [كنزالعمال،ج7،حدیث18862]

 قالَ عَلِیٌّ - عَلَیهِ السَّلامُ -: 

اِذا قامَ الرَّجُلُ اِلَی الصَّلاةِ اَقبَلَ اِلَیهِ اِبلیسُ یَنظُرُ
اِلَیهِ حَسَداً لِما یَری مِن رَحمَهِ اللهِ الَّتی تَغشاهُ؛

هنگامی كه كسی به نمـــاز بر می خیزد،شیطان می آید و به نظر حسادت به او نگاه می كند،زیرا می بیند كه رحمت خدا او را فراگرفته است.  (س/754)                                  [بحارالانوار،ج82،ص207]

ستــاد اقامه نمـازاستـان قـم        **********       مسجد اهـل البیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوين
  صفحه اولاخبارطرح چهره به چهره سخنرانی.مقاله وخبرنمازمستندات-باشگاه مخاطبان قدرت نماز در جنگ نرم نهج البلاغه و صحیفهدرسنامهنماز ستارگان حرمگالريدفتر ميهمانانتماس با ماجستجومدیریت
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ايد؟

خبرنامه
  
اشتراک قطع اشتراک
 RSS