1474-سیصد معما جهت استفاده در جلسات طرح یاوران نماز
  صفحه اول -> اخبار
چاپ صفحه
ارسال صفحه براي دوستان
1474-سیصد معما جهت استفاده در جلسات طرح یاوران نماز 1391-11-8

 

بسمه تعالی

چیستان ها بخشی از میراث خوب گذشتگان می باشند كه طی سال ها و نسل ها، سینه به سینه انتقال یافته اند.

از روزگاران گذشته چیستان ها را برای سنجش هوش كودكان و نوجوانان به كار می بردند و ذهن كجنكاو آن ها را وادار به تفكر می كردند. هم اكنون نیز معما و چیستان یكی از سرگرمی های سالم و از وسایل سنجش هوش و تقویت حاظه محسوب می شود. لذا یكی از راه های نفوذ در كودكان و نوجوانان، طرح و بیان معمّا و چیستان است. تجربه ثابت كرده است كودكان و نوجوانانی كه به سادگی با اشخاص اعم از معلمان و مربیان و غیره رابطه برقرار نمی كنند با طرح یك معمّای جذّاب ارتباط برقرار می كنند. از طرفی بیان و تدریس احكام در قالب معما یكی از قالب های مؤثر و جذّاب است كه شاگردان را به تفكر و اندیشه واداشته و در یادگیری احكام كمك می رساند.

چیستان طبیعت

•1-  آن چیست كه از میان آب می گذرد ولی خیس نمی شود؟ نور

•2-  آن چیست كه نمی توانید ببینیدش یا بچشیدش یا با دستتان لمسش كنید ولی برای همه لازم است و هم جا هست؟ هوا

•3-  آن چیست كه نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟ خاك

•4-  چهار برادرند  كه هرچه می دوند به هم نمی رسند؟ چهارفصل

•5-  آن چه بچه ایست كه وقتی به مادرش می رسد ناپدید می شود؟ رودخانه

چیستان میوه ها و گیاهان

•6-  كدام گیاه است كه اگر دو نیمش كنیم نیمی از آن لنگ و نیمی از آن غصه می شود؟ شلغم

•7-  اولم، اولِ پیاز است دومم، اولِ ساز است سومم، اولِ توپ است چهارمم، آخرِ هسته توی صندوقچه ی بسته؟ پسته

•8-  تا تر و تازه است صدایش در نمی آید هیمنكه خشك شد صداش در می آید؟ برگ

•9-  آن چه باشد كه سر بر افلاك است گوشت شیرین و استخوان چاك است رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه، اندر صف مردان خدا جا دارد؟ نخل

چیستان حیوانات

•10-                       آن چیست كه صدها تیغ دارد ولی گُل ندارد؟ جوجه تیغی

•11-                       اولم، اولِ زمستان آخرم، آخرِ باغ دومم، رفته زبُستان آمده میان باغ؟ زاغ

•12-                       چه پرنده ای است كه اگر نامش را برعكس كنیم نام پرنده ی دیگری می شود؟ غاز یا زاغ

•13-                       كدام حیوانی است كه اگر حرف اولش را برداریم همه انسان ها دارند و اگر حرف اول و دوم آن را هم برداریم مردها دارند؟ گوزن

•14-                       كدام حیوان خطرناك است كه اگر آن را برعكس كنیم رام می شود؟ مار

•15-                       كدام حیوان است كه از هر طرفش نگاه كنی آدم را می درد؟ گرگ

•16-                       اولم، آخرِ پلنگ كه زیبا وقت جنگه دومم، آخرِ شیر كه بر جنگل امیره سومم، میانِ ببره چو طوفان و چو ابره آخرم، آخرِ گریه است عاقبت مایه ی خنده است؟ گربه

چیستان اشیاء

•17-                       آن چیست كه هم در داروخانه است و هم در آشپزخانه؟ كپسول

•18-                       آن چیست كه بی صدا زنگ می زند؟ آهن

•19-                       آن چیست كه دوازده تماشاچی و سه بازیكن دارد؟ ساعت

•20-                       آن چیست كه می نویسد اما نمی تواند بخواند؟ قلم

•21-                       آن چیست كه دندان دارد ولی چیزی نمی خورد؟ شانه

•22-                       آن چیست كه جان دارد ولی نفس نمی كشد؟ فنجان

•23-                       آن چیست كه پر دارد ولی پرواز نمی كند؟ پرگار

•24-                       آن چیست كه هر چه در آن آب می ریزند پر نمی شود؟ آبكش

•25-                       آن چیست كه در دو وقت كمیاب می شود، گر آب تنی كند تنش آب می شود، گر گرم شود گریه كند تا بمیرد، گر سرد شود زندگی از سر گیرد؟ یخ

•26-                       آن چیست كه بی زبان سخن می گوید از قول من و تو قصه ها می گوید با آن كه در او نیست نه دندان و نه لب بی پرده ز كار این و آن می گوید؟ كتاب

•27-                       آن چیست كه بی علم و دانش تمام اشیاء را همان گونه كه هست به ما نشان می دهد؟ آیینه

•28-                       آن چیست كه چهار پا دارد ولی نمی تواند راه برود؟ میز

•29-                       آن چیست كه یك پا دارد و سه چشم؟ چراغ راهنمایی

•30-                       آن چیست كه دوازده برادر دور هم نشسته اند و سه نفر میانشان می رقصند؟ ساعت

•31-                       آن چیست یك دهان و دو پا دارد؟ قیچی

•32-                       آن چیست كه پنج انگشت دارد ولی گوشت و استخوان ندارد؟ دستكش

•33-                       آن چیست كه چه پُر باشد و چه خالی وزنش یكی است؟ نوار كاست

چیستان انسان و اعضای بدن انسان

•34-                       بُرنده است ولی ارّه نیست،ریشه دارد ولی درخت نیست، سفید است ولی برف نیست، می كِشند اما نه با ترازو؟ دندان

•35-                       صندوق پر از استخوان، عروسك گوشتی بین آن رقصان؟ دهان

•36-                       كدام دو برادر دوقلویی هستند كه دیواری بین آنهاست و هرگز یكدیگر را نمی بینند؟ چشم

•37-                       آن چیست كه هم انسان دارد و هم تخم مرغ؟ شانه

•38-                       اسم كدام كشور در پیشانی ما جا دارد؟ چین

چیستان شهرها

•39-                       دو حرف آخر كدام شهرها را برداریم هم نام حیوان می شود؟ شیراز، اهواز، كرمان، گرگان

•40-                       شهری كه در آخرش ماده ی خوشبو دارد؟ اندیمشك

•41-                       كدام پرنده ای است كه وقتی به دو نیم شود نام دو شهر می شود؟ قمری

•42-                       نام یكی از شهرهای بلوچستان است كه اگر حرف اولش را برداریم نام یكی از غذاها می شود؟ خاش

•43-                       كدام شهر ایران است كه خوردن نیمه ی اولش كُشنده ولی نیمه دومش را هر روز خورنده؟ سمنان

•44-                       نام چه شهری است كه چهار حرف اولش نام یك پرنده و چهار حرف آخرش محل كسب و كار است و اگر  حرف چهارم و پنجم آن را برداریم نام یكی از كشورهای آسیایی است؟ اردكان است كه چهار حرف اولش - اُردك - نام پرنده ای است، چهار حرف آخرش - دُكان - محل كسب و كار است و اگر حروف چهارم و پنجمش را برداریم، تبدیل به - اُردُن - می شود كه یكی از كشورهای آسیایی است.

•45-                       نام كدام استان ایران در قرآن آمده است؟ قم

•46-                       كدام شهر ایران است كه اگر حرف اولش را برداری نام یك پسر می شود اگر دو حرف اولش را برداری یكی از صفات پیامبر صلی الله علیه وآله می شود و اگر سه حرف اولش را برداری یك ماده منفجره و اگر چهار حرف اولش را برداری واحد پول ژاپن می شود؟ ورامین

•47-                       كدام شهرهای ایران جمع سه حیوانند؟ گرگان، قوچان، كرمان

•48-                       نام كدام شهر از شهرهای استان قم از دو طرف یكسان خوانده می شود؟ كهك

•49-                       شهری است كه اگر حرف اولش را برداریم یكی از اشكال هندسی می شود و اگر حرف دومش را برداریم پایتخت ایتالیا می شود؟ جهرم ( جهرم، هرم )

•50-                       شهری كه اگر حرف اولش را برداریم نام یك وسیله ی جنگی می شود؟ خمین

•51-                       نام كدام شهر است كه برعكسش را بچه ها می نویسند؟ قشم

چیستان خانواده

•52-                       كدام نام است كه اگر حرف آخرش را برداریم نام یكی از فصل های سال می شود و اگر دو حرف آخرش را برداریم نام دیگر قیمت می شود؟ بهاره

•53-                       مادر خواهر پدرت چه نسبتی با تو دارد؟ مادر بزرگ

•54-                       حسن پدر حسین و حسین پدر علی است اگر تقی فرزند حسن باشد چه نسبتی با علی خواهد داشت؟ عموی اوست

•55-                       او فرزند پدر و مادر است ولی نه برادرم هست و نه خواهرم او كیست؟ خودم

•56-                       دو نفر از جایی عبور می كردند كسی پرسید شما چه نسبتی با هم دارید یكی از آن ها جواب داد این مرد دایی پسر عمه ی من است حال چه نسبتی با او دارد؟ پدرش

معماهای ریاضی

•57-                       علی چهارساله است سه سال دیگر سن او یك پنجم پدرش می شود پدر او چند ساله است؟ 35 ساله

•58-                       چگونه می توانید از چهار عدد هشت عدد 120 را به دست آورید؟ 120= 8-8×8+8

•59-                       از عدد یك تا عدد صد چند تا 9 وجود دارد؟ نوزده تا - 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 91، 90، 89، 79، 69، 59، 49، 39، 29، 19، 9 .

•60-                       پنج عدد دو را طوری تنظیم كنید كه جواب یك شود؟ 1= 2-2÷2+2+2

•61-                       پنج عدد سه را طوری تنظیم كنید كه نتیجه ده شود؟ 10= 3÷3+3×3×3

بازی با اعداد

•62-                       سن خودتان را در عدد 13837 ضرب كنید حالا نتیجه را در عدد 73 ضرب كنید چی به دست می آید؟

چیستان های فكری

•63-                       اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر پیاده كنید و 7 مسافر جدید را سوار كنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار كنید و سرانجام بعد از 14 ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟ خودتان هستید ( زیرا در سؤال می گوییم اگر اتوبوسی را برانید )

•64-                       حكم اعدام متهمی را صادر می كنند و جمله ( بخشش لازم نیست، اعدامش كنید ) را به امضا دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حكم با تغییری در جمله آن را به صورتی در می آورد كه جلو اعدام متهم را می گیرد. او چه تغییری در جمله به وجود آورده است؟ مأمور ویرگول را از جلوی كلمه ( نیست ) بر می دارد و جلوی كلمه ( بخشش ) می گذارد لذا جمله به این صورت خوانده می شود - بخشش، لازیم نیست اعدامش كند -

•65-                       چراغ راهنمایی و رانندگی قرمز است. افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است با این حال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و كسی مزاحم او نمی شود. چه طور چنین چیزی ممكن است؟ آن راننده پیاده لوده است بنابراین افسر راهنمایی كاری با او ندارد.

•66-                       اگر دكتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت یك قرص بخورید چقدر طول می كشد تا تمام قرص ها خورده شود؟ یك ساعت ( شما یك قرص را در ساعت 1 و دیگری را در ساعت 1:30 و بعدی را در ساعت 2 می خورید )

•67-                       آیا می دانید یك كیلوگرم آهن چند گرم سنگین تر از یك كیلوگرم پنبه است؟ یك كیلوگرم آهن با یك كیلوگرم پنبه به طور دقیق با هم برابر نیستند.

•68-                       شخصی را زیاد كتك زدند وقتی به هوش آمد اثری از كتك ها نبود. آیا چنین چیزی ممكن است؟ خواب دیده است.

•69-                       شاگردی نمره اش 20 شد و از مدرسه اخراجش كردند. آیا می توانید بگویید چرا؟ مجموع نمرات او 20 شده بود.

•70-                       چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل كشتی حضرت موسی برده شد؟ هیچ زیرا حضرت نوح بود كه حیوانات را به كشتی برد نه حضرت موسی.

•71-                       شیب یك طرف پشت بام شیروانی شكلی، 60 درجه و طرف دیگر 30 درجه است. خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است. بگویید تخم به كدام سمت پرتاب می شود؟ هیچ سمتی زیرا خروس ها كه تخم نمی گذارند.

•72-                       شخصی گفت: پدر من می تواند با یك دست هر اتومبیلی را كه بخواهد نگه دارد. آیا چنین چیزی ممكن است؟  پدر او پلیس راهنمایی و رانندگی است.

•73-                       چگونه شخصی بدون استفاده از هواپیما می تواند خود را دو ساعته به مشهد برساند؟ آن شخص از ماشین یا قطار یا وسیله دیگری ( غیر از هواپیما ) برای سفر استفاده می كند در حالی كه دو ساعت به مچ خود بسته یا در جیب خود گذاشته بود.

•74-                       من سكه ای كوچك را در چاهی عمیق می اندازم. آنگاه در عرض یك دقیقه می روم در می آورم. چه طور چنین چیزی ممكن است؟ من كه ادعا نكردم می روم سكه را از چاه در می آورم بلكه گفتم: در عرض یك دقیقه می روم ( در ) می آورم. بنابراین منظور از ( در ) اینجا در اتاق یا رهرو و امثال آنست.

•75-                       دو برادر به دادگاه احضار شدند. رئیس دادگاه از آنان پرسید: شما برادر هستید؟ گفتند: بله. گفت: پدر شما یكی است؟ گفتند: بله. گفت: مادرتان هم یكی است؟ گفتند: بله. بعد كه به شناسنامه ی آنان نگاه كرد گفت: شما هر دو در دوازدهم تیر 1340 متولد شده اید، پس حتماً دوقلو هستید؟ گفتند: نه. چه طور چنین چیزی ممكن است در حالی كه آنان دروغ نگفته اند؟ چون آن ها سه قلو بودند و دو نفرشان به دادگاه احضار شده بودند.

•76-                       اگر تنها یك كبریت داشته باشید و وارد یك اتاقی سرد و تاریك شوید كه در آن یك بخاری نفتی یك چراغ نفتی و یك شمع باشد اول كدامیك را روشن می كنید؟ كبریت

كیستان

•77-                       او یكی از الگوهای جاویدان است كه تمام خوبی ها را به تنهایی دارد. هم مقام عصمت و پاكی و هم علم و معرفت. او از مجاهدین در راه خداوند محسوب می شود و بیت الاحزان محل ناله های مظلومانه اوست. او كیست؟ حضرت زهرا سلام الله علیها

•78-                       او یكی از زنان است كه در قرآن از او به بزرگی یاد شده. او در محیط فاسدی زندگی می كرد و هرگز تحت تأثیر تبلیغات طاغوت زمان قرار نگرفت. او به خاطر پایداری در دین مورد خشم همسرش قرار گرفت و در آخرین لحظات زندگی خود در حالی كه سنگ بزرگی روی سینه اش قرار گرفت بود و به وسیله همسرش شكنجه می شد، رو به سوی خداوند متعال عرضه داشت: پروردگارا! خانه ای بهشتی برایم آماده نما و مرا از دست ظالمین نجات بده و لحظه ای بعد به شهادت رسید. اوكیست؟آسیه همسر فرعون

•79-                       كیستم من ادیب و شاعره ام           بیشتر در پی مناظره ام
من زنی شاعر و سخندانم               شاعری از دیار ایران ام
بیشتر شعرهای من پند است           گاه تلخ است و گاه چون قند است
مثل شعری كه با تكبر و ناز          سیر یك روز طعنه زد به پیاز
یا سخن گفتن عدس با ماش         وقت پختن میان دیگ آش
شعرهایم روان و شیرین است        یك از شعرهای من این است
« كودكی كوزه ای شكست و گریست      كه مرا پای رفتن نیست »
كیستم من؟ بگو اگر دانی              پی به نامم ببر به آسانی ــــــــ پروین اعتصامی

•80-                       من سرمایه دار زمان حضرت موسی هستم كه در اثر نافرمانی و گناه مورد خشم خداوند قرار گرفتم و دارایی ام نابود شد. من كیستم؟ قارون

•81-                       یكی از عوامل مهم پیروزی انقلاب هستم. فصل هشتم قانون اساسی درباره اختیارات من صحت می كند. از عمده كارهای من متحد ساختن مردم و هدایت آنان است. من كیستم؟ رهبری

•82-                       یكی از یاران پیامبر اكرم صلی الله علی وآله كه عمر طولانی داشت و تا زمان امام باقر علیه السلام زندگی كرد. او اولین زائر امام حسین علیه السلام محسوب می شود. او كیست؟ جابربن عبدالله انصاری

چیستان های پرسشی

•83-                       آن چیست كه هم در كوره ی آهنگر است و هم در تنور نانوا؟ آتش

•84-                       آن چیست كه هر چه بكشیم زیادتر می شود؟ خط

•85-                       آن چیست كه هر چه بكشیم كم تر می شود؟ سیگار

•86-                        آن چیست كه در دهان است و هم از نام های دختران است و هم نام پرنده و هم نام یك گل است؟ مینا

•87-                       هم فرشته است هم پادشاه و هم سزمین؟ ملك است كه اگر فتح میم و لام باشد مَلَك به معنی فرشته است. اگر با فتح میم و كسر لام باشد مَلِك به معنی پادشاه است و اگر با ضم میم و جزم لام باشد به معنی سرزمین است.

•88-                        فرق ستاره با سیاره چیست؟ ستاره نقطه اش بالاست اما سیاره نقطه اش پایین است.

•89-                       اگر تابوت را برعكس كنیم چه می شود؟ مُرده از درون او می افتد.

•90-                       آن چیست كه هم در آشپزخانه است و هم در اتومبیل؟ گاز

•91-                       آن چیست كه هم در خیابان است و هم در بعضی از روزنامه ها؟ جدول

•92-                       آن چیست كه سبك است ولی نمی توان آن را نگه داشت؟ نفس

•93-                       آن چیست كه پیش روی ماست ولی دیده نمی شود؟ آینده

•94-                       آن چیست كه برگ های زیادی دارد اما ساقه ندارد؟ كتاب

•95-                       آن چیست كه در آسمان یكی است و در زمین چهار تا؟

•96-                       آن چیست كه به شما تعلق دارد ولی دیگران بیشتر از آن استفاده می كنند؟ اسم

•97-                       آن چیست كه در یك قرن یك بار و در ده سال و صد سال نمی آید و در دقیقه دو بار می آید؟ حرف ( ق )

•98-                       آن چیست كه با آب می شود كباب؟ كب

•99-                       آن چیست كه در اسلام بیشتر از قرآن وجود دارد؟ حروف

•100-                   كدام كلیدی است كه هیچ دری را باز نمی كند؟ كلید برق

•101-                   چگونه می توان با خودكار قرمز، آبی نوشت؟ كلمه ی ( آبی ) می توان نوشت   

•102-                  اتوبوسی 40 مسافر سوار كرد. در بین راه چهارده نفر پیاده شدند در آخر خط، مسافر باقی نمانده بود كه پیاده شود. سئوال این است كه بقیه مسافرها كجا رفتند؟ چهار تا ده نفر پیاده شدند

•103-                   دختری خواب می بیند كه حیوانات درنده دور او جمع شده اند. حال باید چگونه از دست حیوانات فرار كند تا زخمی نشود؟ باید از خواب بیدار شود

•104-                   چهار ورزش را نام ببرید كه آخرشان بال باشد؟ هندبال، فوتبال، والیبال، بسكتبال

•105-                   آن چیست كه اگر به زمین بیفتد نمی شكند، در آب هم تر نمی شود؟ سایه

•106-                   آن چیست كه تا اسمش را بیاوری می شكند؟ سكوت

•107-                   آن چیست كه سنگین است ولی وزن ندارد، شیرین است ولی مزّه ندارد؟ خواب

•108-                   من در ( زنجان ) اولم، در ( یزد ) دومم، در ( خوزستان ) سومم، زمستان را شروع می كنم، پاییز را تمام می كنم! حرف ( ز )

•109-                   آن چیست كه بدون شكستن شیشه از آن عبور می كند؟ نور

•110-                   آن چیست كه در سربالایی، سرعتش بیشتر می شود؟ حرارت آتش

•111-                   آن چیست كه پر از شهر است و خانه ندارد. پر از جنگل است و درخت ندارد. پر از رود است و آب ندارد؟ نقشه

•112-                   آن چیست كه اگر حرف اولش را برداریم وسیله بازی بچه ها می شود و اگر دو حرف اولش را برداریم نام ماده ی حیاتی می شود؟ كتاب

•113-                   آن چیست كه هم در دریاست و هم در غذا؟ نمك

•114-                   آن چیست كه هم در تلویزیون است و هم در كولر؟ كانال

•115-                   آن چیست كه هم داروخانه دارد و هم فرودگاه؟ باند

•116-                   آن چیست كه پولدار دارد ولی گدا ندارد؟ نقطه

•117-                   آن چیست كه بالا می رود بار دارد، پایین كه می آید كار دارد؟ قاشق

•118-                   نام گُلی است كه با حذف كردن حرف اولش روی آب شناور می شود؟ شقایق كه با حذف حرف اول آن می شود قایق

بازی با جملات

•119-                   هر یك از جملات زیر را خیلی سریع و بدون اشتباه تكرار كنید

•-       سه شیشه شیر سیری شصت تومان

•-       خواجه تو چه تجارت مي كني؟

•-       تو دوست داري با دوست من كه دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشي؟

•-       شش سيخ جگر سيخي شش هزار

•120-                   منظور از جمله هاي زير چيست؟

الف) سربازي سر بازي سرسره بازي سر سربازي را شكست

ب) زني زني  زني زني خوشش آمد

معماهاي قرآني

قرآن، آيات وها

•121-                  آن چيست كه اشرف دين است،‌ اولش ( ب ) و آخرش ( سين ) است؟ كتاب قرآن است كه با حرف باء ( بسم الله ) شروع می شود و با حرف ( سین ) ناس تمام می شود

•122-                  طولاني ترين سوره ي قرآن چه نام دارد؟ سوره ی بقره

•123-                   كوچكترين سوره ي قرآن چه نام دارد؟ سوره ی كوثر

•124-                   كوتاه ترين آيه ي قرآن كدام است؟ در سوره ی الرحمن، آیه ( مُدهامّتان ) كه یك كلمه می باشد. البته بعضی ( یس ) را كوتاه ترین آیه دانسته اند

•125-                  نام ديگر سوره نور چيست؟ عفاف

•126-                  نام ديگر سوره ي احزاب چيست؟ حجاب

•127-                  سوره اي در قرآن كه به قلب قرآن  معروف است چیست؟ سوره یس ( یاسین )

•128-                  نام سوره هایی كه دو سجده ی واجب دارند كدام است؟ سوره ی سجده، سوره ی فصلت، سوره ی نجم و سوره ی علق

•129-                  سوره ای در قرآن كه به عروس قرآن معروف است چیست؟ سوره ی الرحمن

•130-                  اولین سوره كه بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل شد كدام است؟ سوره علق

•131-                  نام سوره ای در قرآن كه به معنی ستاره می باشد؟ سوره نجم

•132-                  نام سوره ای در قرآن كه به نام كوهی نیز معروف است؟ سوره طور

•133-                  كدام سوره در قرآن به معنای گاو می باشد؟ سوره بقره

•134-                  نام سوره ای در قرآن كه نام حوضی در بهشت است  به سوره ی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها منسوب است؟ كوثر

•135-                  نام دیگر سوره ی نصر چیست؟ سوره ی تودیع

•136-                  نام های سوره ی اسراء كدام است؟ بنی اسرائیل و سبحان

•137-                  آیه ای در قرآن كه به سید آیات معروف است؟ آیه بسم الله الرحمن الرحیم

•138-                  كدام سوره در قرآن است كه بسم الله ندارد؟ سوره ی توبه

•139-                  نام كدام سوره در قرآن به معنای پیروزی است؟ سوره فتح

•140-                  كدام سوره در قرآن به معنای مورچه است؟ سوره نمل

•141-                  كدام سوره قرآن به نام یكی از فلزات است؟ حدید

•142-                  سوره ای در قرآن كه به معنای ماه است؟ سوره ی قمر

•143-                  سوره ای در قرآن كه به سوره امام حسین علیه السلام معروف است؟ فجر

•144-                  چه سوره ای در قرآن به معنای انجیر می باشد؟ سوره ی تین

•145-                  سوره ای كه در همه آیات آن كلمه ی ( الله ) به كار رفته چه نام دارد؟ سوره ی مجادله

•146-                  كدام سوره به نام موجود زنده ای است كه با چشم دیده نمی شود؟ سوره جن

•147-                  كدام سوره است كه هم نام یكی از جنگ های پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله است؟ سوره ی احزاب

•148-                  كدام سوره است كه هم نام یكی از فروع دین است؟ سوره ی حج

•149-                  كدام سوره است كه هم نام یكی از شهرهای استان مازندران است؟ نور

•150-                  كدام سوره است كه هم نام قبیله ی پیامبر صلی الله علیه وآله است؟ سوره ی قریش

•151-                  كدام سوره است كه به نام یكی از اصول دین است؟ سوره ی توحید

•152-                  سه سوره را نام ببرید كه با حرف ( ز ) شروع می شود؟ سوره های زمر، زلزال، زُخرف

•153-                  كدام یك از سوره های قرآن یك كسره دارد؟ سوره اخلاص

•154-                  كدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟ سوره ی مباركه نمل

•155-                  چه سوره ای از سوره های قرآن به شناسنامه ی خداوند معروف است؟ سوره توحید

•156-                  كدام سوره از سوره های قرآن كریم به الملائكه شهرت دارد؟ سوره ی فاطر

•157-                  نام سوره ای كه به معنای زن امتحان شده است؟ سوره ی مُمتحنه

•158-                  سوره ای را نام ببرید كه حرف ( فا ) در آن نیست؟ سوره ی مباركه حمد

•159-                  كدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟ سوره ی یاسین

•160-                  بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در كدام سوره است؟ سوره ی شمس، با 11 سوگند

•161-                  پرندگانی كه به دستور خدا با لشكر ابرهه جنگیدند چه نام دارد؟ ابابیل

•162-                  نام سوره ای كه درباره ی روزگار است چیست؟ سوره ی دهر

•163-                  كدام آیه است كه از هر طرف آن را بخوانی یك معنی می دهد؟ آیه ( ربّك فكبر ) سوره ی مدثر آیه ی 3

•164-                  سوره ای كه یك آیه از آن سی و یك بار تكرار شده است؟ سوره ی الرحمن ( فبای الاء ربّكما تكذبان )

•165-                  تنها ماهی كه در قرآن آمده است چه نام دارد؟ رمضان

•166-                  كدام یك از سوره های قرآن به نام مرد دانشمندی است؟ سوره ی لقمان

•167-                  نام دیگر سوره ی ملك كدام است؟ سوره ی تبارك

•168-                  بزرگترین عدد در قرآن كدام است و در چه سوره و آیه ای آمده است؟ صدهزار می باشد كه در سوره صافات آیه 147 می فرماید: ( و ارسلناه الی مائه الف او یزیدون )

•169-                  چه سوره ای به معنای بخشنده می باشد؟ سوره الرحمن

•170-                  سوره ای كه به معنای گفتگو و جدل می باشد؟ سوره مجادله

•171-                  چه سوره ای است كه معنای آن بیرون آمدن، برانگیخته شدن است؟ سوره ی حشر

•172-                  سوره ای كه به معنای ردیف است چیست؟ سوره ی صف

•173-                  سوره ای كه به معنای نردبان ها یا رتبه های بالا برنده است چیست؟ سوره ی معراج

•174-                  سوره ای را نام ببرید كه به معنی فرستاده شده ها می باشد؟ سوره ی مرسلات

•175-                  نام سوره ای كه به نام یكی از پیامبران بزرگ است؟ نوح

•176-                  سوره ای كه به معنای خبر می باشد چیست؟ نبأ

•177-                  یكی از سوره های قرآن كه به معنای چهره در هم كشیده است؟ عبس

•178-                  كدام سوره به مادر قرآن معروف است؟ سوره حمد

•179-                  نام چه تعداد از سوره های قرآن یك حرفی است؟ سه سوره از سوره های قرآن یك حرف می باشد ( ق، ص، ن )

•180-                  سوره ای كه تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم علیهم السلام می باشد چیست؟ سوره صف

•181-                  كدام سوره ی قرآن است كه در آن قرآن كریم خلاصه شده است؟ سوره ی توحید

•182-                  كدام سوره 2 مرتبه بر پیامبر اكرم صلی الله علیه وآله نازل شده است؟ سوره ی صافات

•183-                  نام دو سوره در قرآن است كه اگر برعكس بخوانیم به همان صورت خوانده می شود، آن دو سوره چیست؟ سوره های لیل و تبّت

•184-                  نام كدام سوره است كه اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می باشد؟سوره ی اعلی

•185-                  كدام سوره است كه اگر نامش را برعكس كنیم یك نوع از سبزیجات می شود؟ سوره ی ملك

•186-                  نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداریم نام یكی دیگر از سوره های قرآن می شود؟ سوره ی محمد

•187-                  نام كدام سوره ی قرآن است كه اگر حرف اولش را برداریم نام یكی از شهرهای كشور عربستان می شود؟ سوره ی سجده

•188-                  نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانیم نام یك حیوان می شود؟ سوره ی روم كه اگر آن را برعكس بخوانیم ( مور ) می شود

•189-                  نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداریم نامی پسرانه می شود؟ سوره توحید

•190-                  نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانیم به معنای قدرت و توان می شود؟ قمر كه اگر آن را برعكس بخوانیم ( رمق ) می شود

•191-                  سوره ای كه تمام آیاتش با ( ی ) ختم می شود چه نام دارد؟ سوره ی لیل

•192-                  نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانیم به معنی راز می شود؟ سوره ی زمر كه اگر آن را برعكس بخوانیم رمز خوانده می شود

•193-                  چه سوره ای از قرآن معنای شكافته شدن را می دهد؟ سوره ی انفطار

•194-                  رها ساختن معنای كدام سوره از قرآن است؟ سوره ی طلاق

•195-                  سوره ای كه به نام فرمانروایی می باشد چیست؟ سوره ی ملك

•196-                  چه سوره ای معنای حرام و ممنوع ساختن را می دهد؟ سوره ی تحریم

•197-                  كلمه ای از قرآن را نام ببرید كه در تمام سوره ها حداقل یك بار آمده است؟ الله

•198-                  چه سوره هایی به نام اشخاص است؟ سوره های یونس، هود، یوسف، ابراهیم، مریم، احمد، لقمان، نوح

•199-                  پرندگانی كه نامشان در قرآن آمده است كدامند؟ هدهد، كلاغ ( غُراب )، پرستو ( ابابیل )، سُماتی ( سلوی )

حشراتی كه نامشان در قرآن آمده است كدامند؟ ملخ ( جُراد )، زنبور عسل ( نحل )، مگس ( ذباب )، پشه ( بعوضه )، مورچه ( نمل )، موریانه ( دابه الأرض )، شیش ( قمّل )، عنكبوت ( عنكبوت )

بی نقطه های در قرآن

•200-                   آیه ای كه بی نقطه باشد كدام است؟ ( الله الصمد ) در سوره ی توحید

•201-                   اسامی چند سوره ی بی نقطه را ذكر كنید؟ حمد، طور، رعد، مسد، طه، محمد، روم

•202-                   از حبوباتی كه در قرآن به آن ها اشاره شده و بی نقطه است چیست؟ ( عدس ) فقط یك بار و آن هم در سوره بقره آیه ی 61 است

•203-                  حیوانی را نام ببرید كه در قرآن آمده و بی نقطه است؟ ( حمار ) در سوره ی جمعه به معنای الاغ

•204-                   نام دو كشور در قرآن كه نقطه ندارند كدام است؟ مصر و روم

•205-                   نام پرنده ی بی نقطه در قرآن را بیان كنید؟ هدهد در سوره ی نمل آیه ی 20

•206-                  دو ذكر بی نقطه در قرآن را بیان كنید؟ ( لا اله الا الله ) و ( الحمدلله )

•207-                   اسامی پیامبران را كه نقطه دار نمی باشند در قرآن ذكر كنید؟ محمد، موسی، هود، آدم و ...

•208-                   رنگی در قرآن است و نقطه ندارد؟ رنگ سیاه ( اَسود ) در سوره ی بقره آیه ی 187

•209-                   كدام قوم است كه در قرآن بی نقطه است؟ قوم ( عاد )

•210-                   تعدادی از اسامی خداوند كه در قرآن بدون نقطه اند؟ صمد، احد، الله، ملك

•211-                   از اسامی روز قیامت در قرآن كه بی نقطه اند؟   ( معاد ) در سوره ی قصص

•212-                   دو اصل از اصول دین در قرآن كه نقطه ندارند كدام است؟ عدل و معاد

•213-                   كدام یك از فروع دین نقطه ندارد و در قرآن هم آمده است؟ ( صوم ) به معنای روزه

•214-                   عضوی از اعضاء بدن انسان كه در قرآن بی نقطه آمده كدام( رأس ) به معنای سر است؟

•215-                   زمانی در قرآن كه نقطه ندارد را نام ببرید؟ ( عصر ) یعنی بعد از ظهر

•216-                   عدد بی نقطه در قرآن چیست؟ ( احد ) یعنی یكی در آیه ی ( قل هو الله احد )

معماهای احكام

•217-                   یكی از پاك كننده هاست كه اگر حرف اول آن را برداریم وسیله ی جنگی می شود؟ زمین

•218-                   همه با نام من آشنا هستید در اسلام اهمیت زیادی دارم همیشه رو به قبله قرار دارم مرا در مساجد با نمازهای ( عمومی ) می بینید و خون حضرت علی علیه السلام بر جسم من ریخت و دشمنان دین از من وحشت دارند من چیستم؟ محراب

•219-                   یكی از فروع دین است كه اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود؟ خمس

•220-                   یكی از مقدمات نماز است كه از هر طرف خوانده شود همان است؟ وضو

•221-                   كدام سفر است كه در عمر یك بار برای بعضی از افراد واجب می شود؟ سفر حج

معماهای نماز

•222-                   نمازهای یومیه چند بسم الله دارد؟ بیست

•223-                   نمازی كه بدون وضو هم می تواند خواند كدام است؟ نماز میت

•224-                   نمازهای یومیه چند تشهد دارد؟ 9 تشهد

•225-                   نمازهای یومیه ی مسافر چند ركعت است؟ 11 ركعت

•226-                   نماز دو ركعتی كه ده ركوع دارد كدام است؟ نماز آیات

•227-                   آخرین نمازی كه امام علی علیه السلام خواند و در بین آن ضربت شمشیر خورد چیست؟ نماز صبح

•228-                   آخرین نمازی كه امام حسین علیه السلام خواند كدام بود؟ نماز ظهر و عصر

•229-                   كدام نماز است كه فقط حمد دارد؟ احتیاط

•230-                   كدام نماز است كه حمد و سوره ندارد؟ میّت

•231-                   كدام نماز واجب را نمی توان به جماعت خواند؟ نماز احتیاط

•232-                   كدام نماز است كه نمازگزار علاوه بر حمد و سوره یك آیه را در هر ركعت باید بخواند؟ نماز دهه ی اول ماه ذی الحجه

•233-                   كدام نماز باید به جماعت خوانده شود؟ نماز جمعه

•234-                   در كدام مكان مسافر می تواند نمازش را كامل بخواند هرچند سفرش یك روزه باشد؟ مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد كوفه، حرم امام حسین علیه السلام

•235-                   نمازی كه دو ركعت و نه قنوت دارد؟ نماز عید فطر و نماز عید قربان

•236-                   ( با اضافه كردن یك حرف به اول و آخر كلمات داده شده واجبات نماز را پیدا كنید )

•-       ی؟ نیت

•-       یا؟ قیام

•-       كبیره الاحرام؟ تكبیره الاحرام

•-       كو؟ ركوع

•-       جو؟ سجود

•-       رائ؟ قرائت

•-       ك؟ ذكر

•-       شه؟ تشهد

•-       لا؟ سلام

•-       رتی؟ ترتیب

•-       والا؟ موالات

•237-                   ( كلمات زیر را مرتب كنید تا مقدمات نماز را به دست آورید )

•-       ه  ، ط ، ت ، ا ، ر ؟ طهارت

•-       س ، ل ، ا ، ب ؟  لباس

•-       ن ، ا ، ك ، م ؟ مكان

•-       ه ، ب ، ق ، ل ؟ قبله

•-       ت ، و ، ق ؟ وقت

معماهای اخلاقی

•238-                   آن چیست كه اگر بریزد نمی توان آن را جمع كرد؟ آبرو

•239-                   آن چیست كه از شخص مؤدب زودتر وارد خانه می شود؟ سلام

•240-                   آن چیست كه اگر از دست بدهیم دیگر پیدا نمی شود؟ عمر

•241-                   آن چیست كه اگر برود دیگر بر نمی گردد؟ سخن از دهان اگر خارج شود دیگر برنمی گردد

•242-                   آن چیست كه از عسل شیرین تر و از زهر تلخ تر است؟ زبان

معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین

•243-                   كدام پیامبر بود كه هیچ قوم و خویشی نداشت؟ حضرت آدم علیه السلام

•244-                   كدام پیامبر بود كه پدر نداشت؟ حضرت عیسی علیه السلام

•245-                   كدام پیامبر در كودكی پیامبر شد؟ حضرت عیسی علیه السلام

•246-                   كدام پیامبر بود كه برادرانش او را به چاه انداختند؟ حضرت یوسف علیه السلام

•247-                   كدام پیامبر بود كه شمشیر و زره می ساخت؟ حضرت داوود علیه السلام

•248-                   كدام پیامبر بود كه خداوند او را از دست دشمنان به آسمان برد؟ حضرت عیسی علیه السلام

•249-                   كدام پیامبر بود كه به معراج رفت و شگفتی های آسمان را در آن سفر آسمانی دید؟ حضرت محمد صلی الله علیه وآله

•250-                   خداوند متعال كدام پیامبر را در شكم ماهی حفظ كرد؟ حضرت یونس علیه السلام

•251-                   كدام پیامبر بود كه در اوج فقر و گرفتاری در امتحان الهی پیروز شد؟ حضرت ایوب علیه السلام

•252-                   قبر كدام پیامبر در آستان خوزستان است؟ حضرت دانیال علیه السلام در شوش

•253-                   كدام كودك بود كه در گهواره سخن می گفت؟ حضرت عیسی علیه السلام

•254-                   همسر كدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟ حضرت آدم علیه السلام

•255-                   كدام پیامبر كِشتی ساخت؟ حضرت نوح علیه السلام

•256-                  كدام پیامبر افراد كور را شفا می داد؟ حضرت عیسی علیه السلام

•257-                   كدام پیامبر دارای دوازده پسر بود؟ حضرت یعقوب علیه السلام

•258-                   كدام پیامبران هم اكنون زنده است؟ حضرت خضر علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام

•259-                   لقب حضرت ابراهیم علیه السلام چیست؟ خلیل الله

•260-                   نام قوم حضرت هود چه بود؟ قوم عاد

•261-                   كدام پیامبر دارای تبر بود؟ حضرت ابراهیم علیه السلام

•262-                  اسرائیل لقب كدام یك از پیامبران الهی است؟ حضرت یعقوب علیه السلام

•263-                   نام پیامبرانی را كه هم نام سوره های قرآن است ذكر كنید؟ حضرت نوح علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه وآله، حضرت ابراهیم علیه اسلام

•264-                   داستان كدام پیامبر به عنوان احسن القصص معرفی شده است؟ حضرت یوسف علیه السلام

•265-                   كدام یك از پیامبران الهی عمر زیادی كرد و اولین پیامبری بود كه در زمانش عذاب الهی نازل شد؟ حضرت نوح علیه السلام

•266-                   نام كدام پیامبر بیشتر از پیامبران دیگر در قرآن ذكر شده است؟ نام حضرت موسی علیه السلام 136 مرتبه در قرآن آمده است

•267-                   صفت كدام یك از پیامبران ( ذبیح الله ) است؟ حضرت اسماعیل علیه السلام

•268-                   كدام پیامبر مردگان را زنده می كرد؟ حضرت عیسی علیه السلام

•269-                   كدامیك از پیامبران در سن پیری صاحب فرزند شد؟ حضرت زكریا علیه السلام

•270-                   دو تن از پیامبرانی كه نامشان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده اند را نام ببرید؟ حضرت یحی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام

•271-                   كدام پیامبر بود كه با حیوانات و پرندگان سخن می گفت و سخنان آنان را نیز می شنید؟ حضرت سلیمان علیه السلام

•272-                   كدام پیامبر به شیخ الانبیاء معروف است؟ حضرت نوح علیه السلام

•273-                  كدام پیامبران با هم نسبت برادری داشتند؟ حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل، حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام

•274-                   لقب كدام یك از پیامبران حبیب الله است؟ حضرت محمد صلی الله علیه وآله

•275-                   كدام پیامبر به روح الله معروف است؟ حضرت عیسی علیه السلام

•276-                   پیامبرانی را كه با هم نسبت پدر و پسری داشتند نام ببرید؟ حضرت زكریا و حضرت یحی، حضرت حضرت داوود و حضرت سلیمان، حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق علیهم السلام

•277-                   دو تن از پیامبرانی را كه نامشان در قرآن آمده و با هم پسرخاله بودند، چه نام دارند؟ حضرت یحی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام

•278-                   كتاب حضرت عیسی علیه السلام چه نام دارد؟ انجیل

•279-                   تورات كتاب كدام پیامبر است؟ حضرت موسی علیه السلام

•280-                   زبور كتاب كدام پیامبر است؟ حضرت داوود علیه السلام

•281-                   عمر كدام پیامبر بیش از همه ی پیامبران است؟ حضرت عیسی علیه السلام

•282-                   خداوند متعال به كدام پیامبر علم نجوم و حساب آموخت؟ حضرت ادریس علیه السلام

•283-                   كدام پیامبر جدّ اول رسول اكرم صلی الله علیه وآله بود؟ حضرت ابراهیم علیه السلام

•284-                   كدام پیامبر نخستین شخصی بود كه خط نوشت و لباس دوخت؟ حضرت ادریس علیه السلام

•285-                   دختر كدامیك از پیامبران به عفت و حیا مشهور است؟ حضرت شعیب علیه السلام

•286-                  خوش صداترین پیامبر چه نام داشت؟ حضرت داوود علیه السلام

احكام

•287-                   آن چیست كه اگر تر و خیس باشد وضو درست نیست؟ جای مسح

•288-                   چه غسلی است كه باید تمام بدن یك جا زیر آب برود؟ غسل ارتماسی

•289-                   كدام نماز است كه بدون طهارت هم صحیح است؟ نماز میت

•290-                   نماز مغرب و عشا اگر تا نمیه شب خوانده نشود، به چه نیت باید خوانده شود؟ مافی الذمّه

•291-                   نماز یومیه مسافر چند ركعت است؟ یازده ركعت

•292-                   كدام نماز است كه نباید حمد و سوره در آ:ن خواند؟ نماز جماعت

•293-                   كدام نماز است كه باید به جماعت خوانده شود؟ جمعه

•294-                   كدامیك از مبطلات روزه كفاره ندارد؟ استفراغ

•295-                   كدام روزه خواری است كه روزه اش باطل نمی شود؟ خوردن از روی فراموشی و اجبار

•296-                   كدام آب است كه خوردنش روزه را باطل نمی كند؟ آب دهان

•297-                   كدام حیوان چهارپای حلال گوشتی است كه بدون سر بریدن می توان آن را خورد؟ برّه تو دلی كه با ذبح مادرش، ذبح آن هم حساب می شود

•298-                   كدام زن است كه لازم نیست از نامحرمان خود را به صورت كامل بپوشاند؟ زن سالخورده

•299-                   كدام سوره قرآن یازده قسم دارد؟ سوره شمس

•300-                   آن چیست كه خوردن آن جنگ با خداست؟ ربا

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوين
  صفحه اولاخبارطرح چهره به چهره سخنرانی.مقاله وخبرنمازمستندات-باشگاه مخاطبان قدرت نماز در جنگ نرم نهج البلاغه و صحیفهدرسنامهنماز ستارگان حرمگالريدفتر ميهمانانتماس با ماجستجومدیریت
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ايد؟

خبرنامه
  
اشتراک قطع اشتراک
 RSS